Tilsvar til FAU på Ankenes skole

Vi kan forstå uroen over endring, og vi erkjenner at ingen av alternativene, inkludert vårt eget, er optimalt. Det vi ikke helt forstår er sinnet over at flere av våre barn og ungdommer får ha undervisning i nye klasserom, som er helsefremmende og der smittevern kan ivaretas, heller enn det motsatte.

Vi kan forstå uroen over endring, og vi erkjenner at ingen av alternativene, inkludert vårt eget, er optimalt. Det vi ikke helt forstår er sinnet over at flere av våre barn og ungdommer får ha undervisning i nye klasserom, som er helsefremmende og der smittevern kan ivaretas, heller enn det motsatte. Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi har forståelse for at noen foreldre, lærere og elever er skuffet over vedtaket. Over at de som til høsten skal begynne på ungdomsskolen nå skal begynne på Narvik ungdomsskole istedenfor Ankenes skole. Men vi vil i det minste oppklare noen misforståelser og rett og slett feilaktigheter.

Mikael Rølvåg ble ikke erklært inhabil i siste liten. Det ble utredet av kommuneadvokaten i god tid før kommunestyremøtet. Det ble derimot gjort en ny vurdering av habiliteten av representant Rølvåg rett før møtet fordi han noen timer før kommunestyremøtet trakk seg som verneombud på Ankenes skole. Konklusjonen til kommuneadvokaten ble likevel at Mikael Rølvåg ble ansett som inhabil i saken. Rølvåg ba selv kommunestyret ta kommuneadvokatens habilitetsvurdering til følge. Utfallet av saken ville uansett ikke blitt noe annet da et flertall på 27 mot 13 stemte for forslaget.

Når det gjelder møtet med elevrådet, tok vi kontakt med rektor på Ankenes skole for å høre om det var mulig å få til et møte med elevrådet på skolen. Etter kort tid fikk vi beskjed om at vi kunne komme dagen etter klokken 10. Vi visste ikke hvem elevrådet på Ankenes skole bestod av, og vi hadde ingen påvirkning på hvem eller hvor mange av dem vi møtte. Det var et møte i regi av skolen, og det var derfor opp til skolen å vurdere om det skulle vært noen andre voksne med på møtet. Ønsket vårt var å høre stemmene til noen ungdommer, det var ingen onde hensikter med møtet. Det er også viktig å presisere at vårt forslag ikke baserer seg på dette møtet.
Elevrådet er et lovlig valgt organ. Det representantene fra elevrådet gav uttrykk for var enkelt og greit at meningene blant elevene var delte, og de pekte på en elevundersøkelse som viste dette.

Så til saken. Politikerne ble forelagt to alternativer, slik vi ser det.

1. Ankenes skole – storskolebygget driftes videre uten rehabilitering (alternativ 0). De tre avstengte klasserom holdes fortsatt avstengt i påvente av beslutning om omfang av rehabilitering og konklusjon i sak om ny skolestruktur, planlagt fremlagt til behandling i kommunestyret høst 2020. Det gjennomføres begrensede bygningsmessige tiltak ved Ankenes skole - ungdomsskolebygget for å bedre utnyttelse av eksisterende undervisningsarealer.

2. Ankenes skole – storskolebygget stenges midlertidig i påvente av beslutning om omfang av rehabilitering og gjennomføring av bygningsmessige tiltak og konklusjon i sak om ny skolestruktur, planlagt fremlagt til behandling i kommunestyret høst 2020 (alternativ 3). Stenging gjøres gjeldende med virkning fra og med 01.08.2020 og inntil videre. 5.-7. klassetrinn flyttes til ungdomsskolebygget fra og med 01.08.2020. Ungdomstrinnet ved Ankenes skole flyttes midlertidig til nye Narvik ungdomsskole fra og med oppstart av skoleåret 2020/2021 og inntil videre.

Alternativ 0 ble lagt fram som innstilling fra rådmannen. Alternativ 3 ble lagt frem som alternativ innstilling fra rådmannen. Alternativ 3 var også klart anbefalt av eiendomsforvaltningen som i tillegg hadde alternativ 0 på 7. og siste plass av alle alternativer som ble lagt frem.
Det kom også klart frem av rådmannen sin vurdering at om man skal legge vekt på helsefremmende skolebygg, er alternativ 3 å foretrekke.

I møter og samtaler med administrasjonen og utdanningsforbundet fremkom alternativet med kun å flytte 8. trinn fra Ankenes til Narvik ungdomsskole. Det kom også frem av møtene at alternativene som lå på bordet ikke hadde tatt hensyn til korona og smittevern. Med dagens situasjon vil det være vanskelig å etterleve de reguleringer som gjelder for krav til smittevern og et helsefremmende skolemiljø.
Vi bestemte oss da for å søke alternative løsninger som kunne ivareta disse hensynene, uten å ty til den andre ytterligheten med å flytte hele ungdomstrinnet. Vi rådførte oss med utdanningsforbundet og administrasjonen og laget et forslag som etter vår mening er midt mellom rådmannen sin innstilling og rådmannen sin alternative stilling:

“3 klasserom ved Ankenes skole, storskolebygget, holdes fortsatt stengt. Eventuelle rehabiliteringstiltak utsettes i påvente av beslutning og konklusjon i sak om ny skolestruktur, planlagt fremlagt til behandling i kommunestyret høst 2020.
Deler av 5.-7. klassetrinn flyttes til ungdomsskolebygget fra og med 01.08.2020.
8. klassetrinn ved Ankenes skole starter og fullfører sitt ungdomsskoleløp ved nye Narvik ungdomsskole, integrert i klasser med de øvrige 8. klassinger ved skolen, fra og med oppstart av skoleåret 2020/2021.”

Avlutningsvis vil vi imøtegå noen av påstandene i en video delt på internett av FAU-lederen ved Ankenes skole:
Å påstå at dette var et benkeforslag som kom helt ut av det blå er i beste fall å ta litt i. Dette var et kompromiss mellom rådmannens to forslag.
Å påstå at det ikke har vært utredet er i beste fall å feilinformere.
Å påstå at dette ble vedtatt ut fra synsing er rett og slett ikke tilfelle.

Vi kan forstå uroen over endring, og vi erkjenner at ingen av alternativene, inkludert vårt eget, er optimalt. Det vi ikke helt forstår er sinnet over at flere av våre barn og ungdommer får ha undervisning i nye klasserom, som er helsefremmende og der smittevern kan ivaretas, heller enn det motsatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags