Maritim transportutvikling i indre Vestfjord

Av
DEL

LeserbrevPåstand Indre Vestfjord med tilhørende fjordsystemer Tjeldsund, Ofotfjord og Tysfjord mangler adekvat overvåkning. Sikkerhet og beredskap ift. akutt forurensning er marginal. Dette krever et forsert samarbeid på tvers av kommuner, regionalt og statlig nivå.

Klima og miljø Venstres politikk har som mål om å kutte utslipp raskest mulig for et bærekraftig velferdssamfunn. Samordnet og bærekraftig forvaltning kan gi grunnlag for vekst i naturbaserte næringer, industri, kraft, reiseliv og kulturbaserte næringer.

Kystsoneplanlegging Ny havneplan for nye Hamarøy, områderegulering for havfarm og pågående kystsoneplanlegging for Ofoten og Hamarøy utvikles parallelt. Havbruk er et av de prioriterte satsingsområder for Hamarøy med et større potensial for vekst og utvikling. Hamarøy Venstre vil fremme samarbeid mellom kompetansemiljøer og næringsklynger innenfor havbruk og prioritere arbeidet med kystsoneplanlegging.

Samferdselsinfrastruktur Samferdsel og tilhørende infrastruktur er av avgjørende betydning for videre utvikling av Hamarøy-samfunnet. Dette gjelder intern samhandling, pendling, reiseliv, næringsliv og nye Hamarøy som felles bo, arbeids og serviceområde. Tilgang til regionsentra, sykehus og flyplasser innen akseptabel tid er vesentlig for alle. Kollektivtilbud er viktig, ikke minst når det gjelder det grønne skiftet. Hamarøy Venstre vil beholde og utvikle buss, ferge og hurtigbåttilbudene mot alle regionsentra.

Transportutvikling Farleden i indre Vestfjord med Tjeldsund, Ofotfjord og Tysfjord må fokuseres og samordnes. Bulkfartøyer i fart mot Narvik er nå i snitt i størrelsesorden 200.000 dwt. Bulkfartøyene benytter tungolje som drivstoff – hvert slikt skip fører en mengde tungolje på 5–8 millioner liter. En ytterligere sikkerhets- og miljøfaktor kan også være utviklingen av Narvik havn som transitthavn av LNG (naturgass) mot Sverige. Utviklingen av cruisetrafikken kompliserer seilingsmønster og trafikkseparering. Samarbeid og deltakelse i Ofoten Interkommunale Utvalg for Akutt forurensning (OIUA) er grunnleggende for risikovurderinger og tiltak for miljø, sikkerhet og beredskap. Transportsektoren berører Hamarøys sjøarealer i vesentlig grad! Utviklingen av seilingsmønsteret (tonnasje og frekvens) medfører større aktivitet og uforutsigbarhet i farleden.

Samarbeid I planprogram for kystsoneplanen er det uthevet forutsigbar forvaltning av sjøarealene, helhetlige løsninger og bærekraftig utvikling. Hamarøy Venstre mener at forurensning ift. mulige oljeutslipp bør inkluderes. I tillegg må forsøpling av plast i havet få en sentral plass, spesielt søppel fra fiskerier er et vesentlig problem i strandsonen mot Vestfjorden.
Hamarøy kommunes geografiske beliggenhet ift. hovedfarleden i Vestfjorden, gjør det hensiktsmessig å samarbeide i flere retninger. Staten via Kystverket har ansvar og myndighet for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, mens kommunene utøver myndighet i havneområdet. Samtidig blir kommunene, gjennom forskrift fra Miljødirektoratet, tillagt større ansvar for sikkerhet og beredskap i kystsonen. Samarbeid Narvik- og Hamarøy havn vil utvilsomt være nødvendig. Her har vi felles interesser!

Hamarøy Venstre løfter behovet for kontinuerlig overvåkning av indre Vestfjord. Kontroll og trafikkseparering ved en trafikksentral for samme område må på plass! Slepebåtberedskap må også følges opp!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags