Rektor Husebekk bagatelliserer

ROLF oLE eRIKSEN

ROLF oLE eRIKSEN

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Anne Husebekk sier til Fremover at hun er overrasket over at jeg nå trekker meg fra styret og ikke kjenner seg igjen i min beskrivelse. Det viser at hun ikke relaterer seg til de problemstillinger jeg har reist i min oppsigelse og bagatelliserer de spørsmål som jeg reiser.

Da finner jeg grunn til å presiserer følgende:

1. I juni i år ble det fremlagt for fakultetsstyret for Det Naturvitenskaplige fakultetet (NT) i Tromsø en rapport fra ei arbeidsgruppe, hvor det ikke legges skjul på at de ønsker å overta ansvaret for både forskning og utdanning av flere av studieprogrammene som i dag ledes av IVT fakultetet. Det vises spesifikt til Institutt for Prosess og Automasjon med 3 ingeniør-program. Dette instituttet ble underlagt Narvik som en del av fusjonen. Den beslutningen ønsker nå flere der å reversere og flytte ansvaret tilbake til Tromsø. Da er det grunn til å spørre om IVT fakultetet skal fratas attraktive studieretninger for å styrke NT-fakultetet i Tromsø?

I denne rapporten legges det heller ikke skjul på at en slik beslutning vil “svekke samarbeidet mellom NT- og IVT-fakultetet og sannsynligvis medføre at en forventet sammenslåing av fakultetene, kan ta lengre tid”! Det vil derfor være mye riktigere å slå sammen NT-fakultet og IVT-fakultetet, selv om det vil oppfattes som negativt i Narvik, sies det. Hvis IVT-fakultetet mister attraktive studieretninger eller integreres under NT-fakultetet vil det få store konsekvenser for Narvik som studiested og fakultetet som en stor og attraktiv kompetanse arbeidsplass.

Selv om dekanen ved NT-fakultetet antyder at det er litt tidlig å endre organiseringen etter kun to år, er de underliggende uttalelsene i rapporten i høyeste grad urovekkende. Samtidig er det oppsiktsvekkende at når universitetsledelsen ber om innspill på fagmiljøer som bør vurderes sammenslått er det umiddelbart fokus på hva som bør flyttes til Tromsø og ikke omvendt.

Dette viser at sentraliseringsdiskusjonen er høyst levende. Det er urovekkende at Universitetsledelsen lar slik diskusjoner foregå og endog tillater at det fremmes i en styresak. Dette bidrar ikke til et godt samarbeidsklima, men viser at man ikke aksepterer de beslutninger som er fattet av Universitetsstyret og det bør ledelsen sette en stopper for!

2. Universitetsstyret har nå besluttet å opprette et overfakultært forvaltningsorgan med faglige tilsatte og studenter, med en leder i en åremålsstilling. Det er oppsiktsvekkende at ledelsen mener at det er behov for et slik styringsorgan for å sikre best mulig samarbeid mellom fakultetene. Dette organet vil frata fakultetsstyret, som fakultetets høyeste organ, en vesentlig del av sitt ansvar. Da dette er organisert under rektor, som også er styreleder i Universitetsstyret, tyder det på en snikoverføring av makt og beslutningsmyndighet til Tromsø. Så langt jeg kjenner til er det heller ingen andre overfakultære forvaltningsorgan ved UiT, slik Husebekk hevder.

3. I oktober i år ble IVT-fakultetet fratatt 62 millioner i avsetninger/reserver, uten dialog og samtykke fra ledelsen ved IVT-fakultetet. Dette er midler som er bygd opp over tid gjennom forsiktighet og god økonomistyring. En slik prosess og overstyring fra universitetsledelsen er både uakseptabel og demotiverende og vil sannsynligvis svekke fakultetets utvikling fra høgskole til fullverdig universitetsstatus. Det er grunn til å merke seg at NT-fakultetet samtidig har foretatt store investeringer og 114 nyansettelser i år og ble ikke rammet av ledelsenes inndragning av avsetninger/reserver, til tross for betydelig høyere reserver enn IVT-fakultetet.

4. For 3 uker siden godkjente styret for NT-fakultetet å opprette en Master i Teknologi/Sivilingeniør studie, som er direkte sammenlignbart med tilsvarende ved IVT-fakultetet. Selv om dette studiet, etter protest fra IVT fakultetet ble stanset, viser det igjen en urovekkende utvikling.

Alle disse hendelsene har skjedd i løpet av de siste månedene, derfor trekker jeg meg nå!

Jeg takker for invitasjonen om å ringe Anne Husebekk, men vil presisere at min begrunnelse er basert på fakta fra styremøter i Universitetsstyret og ved NT-fakultetet de siste månedene. Når Husebekk sier at det på nåværende tidspunkt ikke er planlagt noen organisasjonsendringer, men at hun ikke kan garantere dette de neste 100 år, virker det nærmest litt flåsete.

Hvis UiT-ledelsen og styret ikke støtter en slik utvikling som NT-fakultetet gir uttrykk for, bør man med stolthet kommunisere framtidsvisjonen og de satsinger man vil gjøre for å videreutvikle og styrke fakultetet i Narvik både faglig og ressursmessig. Fagre ord og løfter må gis et langt mer konkret innhold, slik at både ansatte, myndigheter og politikere slipper å være usikker på UiTs langsiktige mål.

Vi skal ikke ha flere “Nesna” i Nord Norge!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags