Som naboer og berørte parter har vi selvsagt satt oss godt inn i saken og på bakgrunn av det som kommer frem i planbeskrivelsen har mange av oss helt klare innvendinger mot byggeprosjektet.

– Ikke reell fremstilling

Der naustene i Vassvik står i dag er det planer om å sette opp fire boligblokker som totalt sett vil romme inntil 42 leiligheter. Tre av blokkene er tegnet inn med en høyde på rundt 10 meter og den fjerde er tegnet inn med en høyde på rundt 13 meter. De illustrasjonene av prosjektet som skal vise høyde og som vi som naboer har fått (og som også ligger offentlig ute på kommunens hjemmesider) har ikke tegnet inn tekniske rom. Det vil med andre ord si at tegningene ikke gir en reell fremstilling av totalhøyden på blokkene. Vi har prøvd å innhente informasjon om høyde, utforming og støynivå på de tekniske rommene, men tilbakemeldingene vi får er at ikke alle detaljer er på plass ennå.

Videre, når vi prøver å undersøke om det blir nødvendig å heve bakkenivået før utbygging, er svaret at utbygger må forholde seg til krav om at innvendig gulv minimum skal ligge på kote + 4,3 slik som illustrasjonene viser. Dette er likevel ikke et konkret svar på spørsmålet om utbyggeren blir å heve bakkenivået eller ikke.

Vi føler rett og slett at vi ikke får all den informasjonen vi har krav på og som utbygger absolutt bør ha på plass når vi som beboere skal ta stilling til og komme med merknader vedrørende prosjektet. Ikke bare stiller jeg meg undrende til at det kan presenteres et planforslag som faktisk talt, i og med at de tekniske rommene ikke er tegnet inn, ikke viser den totale høyden av blokkene, men jeg synes også at det viser en total mangel på respekt overfor naboene at vi ikke får den reelle fremstillingen av prosjektet som helhet. Som vi alle vet kan tekniske rom ruve ganske mye og vil dermed påvirke den totale høyden på byggene. Det er ikke tvil om at mange hus vil bli berørte og mange hus vil miste den utsikten de har i dag.

– Bekymringsverdig

I tillegg til disse blokkene kan det virke som at det på sikt er planer om mer bebyggelse og næringsvirksomhet i det området som skal reguleres. Ifølge plankartet, datert 20. desember 2016, er det blant annet satt av et område mellom Vassvikkaia og pumpehuset som skal brukes til småbåtanlegg. På dette området kan det, ifølge plankartet, bygges opp til kote 7,2 meter.

Videre på plankartet finner vi et område lenger borte i strandsonen til Lomveien som er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Her kan det bygges opp til kote 14,2 meter. Det er bekymringsverdig at det kan bygges i slik en skala på disse områdene og det er kritikkverdig at det ikke foreligger konkrete illustrasjoner av eventuelle bygg som er tenkt satt opp her. En utbygging av slik karakter i Lomveien vil ha store ringvirkninger for eksisterende bebyggelse, både med tanke på utsikt og endring av trafikkbildet.

Trafikkbekymring

En stor bekymring er den mengde trafikk som både 42 nye boenheter og eventuell ny bebyggelse i Lomveien vil komme til å generere i området. I tillegg til de berørte gatene (Lomveien, Vassvikkaia, Sjøveien og Seljeveien) vil også naboene i de omkringliggende gatene oppleve en sterk økning av trafikk. Gatene i området oppleves allerede som nokså trafikkerte og med lav trafikksikkerhet for myke trafikanter da de fleste berørte gatene ikke har fortau. Det er mange barn i området og det er også et populært område for turgåere. En økning av trafikk vil også føre til mer støy og støv.

Jeg, og mange med meg, ber om at det tas hensyn til naboenes innspill i denne saken. Dette er ikke et prosjekt som vi føler vil styrke området, ei heller noe vi føler vi kan være stolte av. Konsekvensene og ringvirkningene er altfor store til at vi bare kan sitte og se på at området svekkes.