Har man i budsjettet tatt høyde for at tjenestene for eldre må økes?

REO: Det bør tas høyde for bedre planlegging av flyttingen av REO, slik at alle elementer kan klarlegges bedre. Dette må medføre at 2019 blir brukt til denne planleggingen med mål om flytting i 2020.

REO: Det bør tas høyde for bedre planlegging av flyttingen av REO, slik at alle elementer kan klarlegges bedre. Dette må medføre at 2019 blir brukt til denne planleggingen med mål om flytting i 2020.

Av
DEL

LeserbrevNarvik er ifølge tall fra Kommunebarometeret helt i bunnsjiktet, på 388. plass i landet, når det gjelder helse og omsorg. Det fremgår her at en har lavere antall fagarbeidere og at de som får institusjonsplass er vesentlig dårligere enn i landet som helhet. Mye av omsorgen er hjemmebasert. Eldrerådet har vært særlig opptatt av eldreomsorgen og tjenester for den eldre delen av befolkningen. Det er en kjent sak at vi eldre vil bo hjemme lengst mulig og få tjenester hjemme fremfor på institusjon.

Vi bruker minst på forebyggende

Selv om Narvik kommune bruker mer penger til pleie- og omsorgssektoren enn sammenlignbare kommuner i dag, fremgår det av tabeller at en ikke er like effektiv som andre kommuner en kan sammenligne seg med. Både Harstad og Mo i Rana har vesentlige lavere kostnader til denne sektoren enn Narvik. Vi bruker minst penger på forebyggende tiltak og dette vil gi utslag i større behov for institusjonsplasser.

Narvik sammen med Tysfjord og Ballangen sliter med at den yrkesaktive befolkningen og særlig ungdom flytter ut av kommunen av mangel på arbeidsplasser. I sin tur fører dette til mindre overføringer fra staten samtidig som endringer i skattesystemet gjør økonomien vanskeligere.

Den nye kommunen blir en kommune med mange eldre mennesker. Særlig i gruppen over 80 og 90 år. Det er derfor en stor oppgave å legge forholdene til rette slik at alle innbyggere i den nye kommunen kan få en verdig alderdom. Det kreves mye kreativitet og gode valg innenfor denne sektoren som i andre sektorer. En stor utfordring er å gjøre arbeide med eldre attraktivt for fagfolk. I dag sliter vi med å få rekruttert fagfolk noe som medfører at vi har lavere antall fagfolk i kommunen enn i landet for øvrig.

Mulig løsning

Et av de største prosjektene i budsjettet er flyttingen av REO fra det gamle sykehjemmet til Furumoen sykehjem. Dette vil gi ni færre langtidsplasser samtidig som det etableres 24 korttidsplasser. Ni faste plasser skal etableres ved OBS ved at ni plasser bofellesskap avvikles. Dette vil ikke gi noen vesentlig økning i faste plasser for sykehjemspasienter.

Eldrerådet ser det som en mulig løsning at en samler rehabilitering og korttidsplasser ved Furumoen. Det nye helsehuset i forbindelse med sykehusbyggingen vil kunne gi muligheter for større samhandling mellom fagfolkene. Presset vil komme på de faste plassene og inneliggende ferdigbehandlede pasienter på sykehuset. Etter hvert skal dette tiltaket alene gi en gevinst/sparing på 15 millioner.

Eldrerådet er svært skeptisk til disse beregningene. Det er snakk om et stort prosjekt med mange usikre faktorer. Det bør tas høyde for bedre planlegging av dette prosjektet, slik at alle elementer kan klarlegges bedre. Dette må medføre at 2019 blir brukt til denne planleggingen med mål om flytting i 2020.

Etter at gruppeledere i partiene var på befaring og fikk presentert situasjonen er denne flyttingen satt på vent. Det er tydelig at ny informasjon er blitt gitt under dette møtet. Eldrerådet var ikke med på dette møtet, noe vi beklager ettersom slike møter som angår eldre selvfølgelig er en arena for Eldrerådet.

Eldrerådet vil påpeke at det er stort behov for økning av forebyggende tiltak, dagplasser, rehabiliteringsplasser og plasser for demente. Andel plasser for demente i skjermede avdelinger er på 26,5 prosent i Narvik. Snittet for Nordland fylke er 31,3.

Kan ikke budsjettere oss bort fra økningen i antall eldre

Vi kan ikke budsjettere oss bort fra økningen i antall eldre i Narvik. I nykommunen vil ytterligere flere eldre og særlig pleietrengende banke på døra til de som skal gi tjenester. Noe kan gjøres ved å jobbe smartere og ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler. Velferdsteknologi vil imidlertid ikke løse alle problemer innen eldreomsorgen.

Helse- og omsorgsplan og demensplan, gir tydelige signaler om utviklingen innen denne sektoren. Driftsprognosene for omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenestene viser svært liten økning i forhold til utfordringene. 355.908.00 i 2017 til 361512 i 2019.

Investeringsbudsjettet viser at bare små investeringer skal gjøres i denne sektoren frem til 2022. Det er kun snakk om noe ombygging på ABS for å få noen flere langtidsplasser. Det er foreslått omgjøring av faste plasser til korttidsplasser for å imøtekomme presset fra utskrivingsklare pasienter. Når vi vet at flere personer venter på fast plass i institusjon og flere på korttidsplass, er situasjonen allerede prekær. Her må det tas grep for konkret planlegging, både innen tilrettelagte boliger både for eldre og demente, dagplasser og akuttplasser. Nytt helsehus i forbindelse med det nye sykehuset må uansett finansieres.

Eldrerådet mener at tiltakene i omsorgstrappa som gjelder gode boliger for eldre må styrkes og planlegges. I Narvik i dag er leiligheter ofte så dyre at mange eldre som trenger det, ikke har råd til å kjøpe. Det må derfor satses på utleieboliger for eldre, gjerne organisert som borettslag som i Alleen og sentrum borettslag.

Effekten av at vi blir en større kommune vet vi ikke helt ennå. Det vi vet er at det blir flere eldre og flere pleietrengende. Eldrerådet ser med stor bekymring på konsekvensene av budsjettforslaget.

Har en tatt høyde for at tjenestene for eldre må økes i årene som kommer? Skal det ikke investeres i nye tiltak innen denne sektoren i det hele tatt utenom Helsehuset i tilknytning til sykehuset? En gjennomgang av budsjettforslaget gir inntrykk av at nye tiltak og styrking av eksisterende tiltak ikke er prioritert. Både helse og sosialplanen og demensplanen er fortsatt på vent.

Eldrerådet vil sterkt oppfordre politikerne i bystyret om å prioritere tiltak for eldre i kommende budsjettperiode. Vi skjønner at Narvik må ruste opp skoler og satse på turistnæring og arbeidsplasser og gjøre kommunen til at mere attraktivt sted for nye innflyttere. Det må ikke gå på bekostning av behovene til den eldre delen av befolkningen.

John Willy Edvardsen, leder i eldrerådet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags