Tidligere statssekretær Karl-Wilhelm Sirkka har igjen skrevet en outstanding artikkel om det samiske spillet bak makterobring i Norge - i skjønn forening med sentrale politikere.

Verktøyet har vært hemmelighold og bakroms-akrobatikk på høyeste hold.

Kommunalminister Erna

Allerede i Bondevik II-Regjeringen i 2005 fikk Erna Solberg oppdraget med å lose samtaler med samene i havn. Det ble gjort ved at man først sikret paragraf 19 i offentlighetsloven for å holde hemmelig dokument som blir utvekslet under konsultasjoner med Sametinget og "samiske interesser". Jeg tipper derfor at det var i 2005 at Erna for første gang så "lyset" i sin langsiktige personlige kabal som politiker...! For stemmesanking hos samene begynte å lyse opp for Erna for alvor. Men som Sirkka skriver: - Høyre falt ut av Sametinget og Høyre i Finnmark ut av Stortinget...!

Stoltenberg-Regjeringa

Det var nok flere enn Erna som ble hjemsøkt av "lyset". Protokollen fra konsultasjonsmøtet mellom sametingspolitikerne og Arbeids- og inkluderingsministeren 12. desember 2007 er i så måte interessant.

Fra Sametinget stilte president Egil Olli (AP) i spissen for hele 12 samerepresentanter. Fra Departementets side stilte arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (A) i spissen for fire personer. Av disse var den samiske finnmarkingen og statssekretær Raimo Valle (A) med spesielt ansvar for same- og minoritetssaker. Det betyr i klartekst at her fantes det samisk identitet på begge sider av forhandlingsbordet...!

Sametingets syn var at det burde etableres forhandlinger om bevilgninger til samiske formål. Videre ville samene at det skulle utarbeides konsultasjonsprosedyrer som oppfyller ILO-konvensjonens bestemmelser. Etter hvert ballet det på seg med stadig nye krav fra samisk side, sånn at det ble umulig for hvermansen å holde rede på en oppdatert status for samene.

Mur av taushet

Fordi søringan lukket forsøket på samepolitisk debatt, ble det umulig for folk flest, media og politikere på alle nivåer å skjønne hva som foregikk, og hva man var blitt enige om gjennom hemmelige konsultasjoner. På toppen av alt hemmelighetskremmeriet ligger det nå i Stortinget et grunnlovsforslag fra tverrpolitiske stortingsrepresentanter sør for Nordland om å skrive inn i Grunnloven at samene er urfolk...!

Men selv ikke samene mener at de er urfolk i betydninga "de som kom først"...! For i 2016 skriver Samisk språkutvalg (NOU 2016) at "Med urfolk mener utvalget folk med særegne språk og særegen kultur som har hatt territoriell tilknytning til området før dagens stat ble etablert med dagens grenser." Altså før 1751 (Lappekodisillen).

Så vet jo folk som har jobba i skoleverket i Nord-Norge, at samer flest har norsk som morsmål. Derfor kan de heller ikke regnes som "urfolk" eller indigenous peoples etter samenes egen definisjon. Av denne grunn alene blir det fullstendig meningsløst å skrive inn i Grunnloven at samene var her før 1751...!

Kort sagt, Sirkka sier det enkelt: - Ny kunnskap viser at den samiske folkegruppe hverken er urfolk eller urbefolkning, men norske statsborgere.

Kvenene

Generalsekretær i Kvensk Finsk Riksforbund, Rune Bjerke, mener at det burde være unødvendig med en permanent positiv diskriminering av det samiske. Er ikke det norske demokratiet godt nok, spør han...!

Bjerke sier videre at "det kan bli kostbart å forlove seg med en politikk som er basert på diskriminering." Avslutningsvis sier Rune Bjerke at "Samene i Norge er de eneste på kloden som blir tilgodesett etniske tiltak på den måten det blir gjort."

Nordkalottfolket

Lederen for Nordkalottfolket på Sametinget (nest største parti med 9 mandater) er Toril Bakken Kåven. Hun skriver den 26. september følgende:

  • Vi ser at NSR, AP og SP ønsker å bygge opp flere store samiske byråkratiske institusjoner, vi ser at utmarksbrukere er fullstendig fraværende, og vi ser at forhåndsinformert samtykke og samiske rettigheter er viktigste verktøy.
  • I tillegg vil de i nordområdesatsingen ha styrket regionalisering og bygge ned landegrensene i nord.
  • For oss ser det ut som man ønsker å skille seg mest mulig ut fra det norske samfunnet.
  • Større institusjoner, mer byråkrati, forhåndsinformert samtykke og mindre aksept for mangfoldet i det samiske samfunn tror ikke Nordkalottfolket på.

Støre og Vedum

Nå er det vanlige nordlændinga sin tur...!