Gå til sidens hovedinnhold

Demokratiet må tas på alvor Statsminister, ellers fungerer det ikke

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredag 12. februar 2021 slapp Regjeringen «Meld. St. 14 (2020-2021) Perspektivmeldingen 2021». Meldingen som tegner et bilde av Norge i et 40-års perspektiv, tar for seg utfordringene for Norge i årene fremover og angir hvordan Regjeringen har tenkt å løse disse.

Regjeringens melding til Stortinget er på hele 312 sider. I kapittelet «Muligheter og levekår» orienterer Regjeringen om strategier for «å skape muligheter og motvirke ulikhet og utenforskap». «Høy tillit og åpenhet» oppgis som strategi for å få det til. «Høy tillit, både mellom folk og til myndigheter, er viktig for en velfungerende økonomi og for den enkeltes livskvalitet. Åpenhet om myndighetenes arbeid bidrar til at befolkningen har tillit til beslutningene som tas», forklarer regjeringspartiene som med det følger opp erklæringer innen dette saksfelt i de to siste politiske regjeringsplattformer.

I Jeløya-plattformen av 14.01.2018 sier regjeringspartiene klart fra om at: «Åpenhet og innsyn er grunnleggende i et demokrati. Åpenhet gir borgerne mulighet til større innflytelse i beslutningsprosesser og er svært viktig for å opprettholde tillit til det politiske systemet».

Og i Granavolden-plattformen av 17.01.2019 forplikter regjeringen seg til å «fremme likeverd, likestilling og respekt for den enkeltes frie valg, og bekjempe diskriminering, ufrihet og urettferdighet».

Gode holdninger og de beste intensjoner, ja vel. Imidlertid; - gjennom Konsultasjonsavtalen (med avtaleprosedyrer og hemmelighold) mellom Sametinget og regjeringsapparatet, har myndighetene umyndiggjort seg selv. Programerklæringene i Perspektivmeldingen og Jeløya-plattformen om å bygge tillit gjennom åpenhet og innsyn, setter konsultasjonsordningen en effektiv stopper for. I den delen av landet hvor konsultasjonsordningen slår inn (40% av Norges landområde nord for Dovre) oppleves Granavolden-forpliktelsene om å fremme likeverd, bekjempe diskriminering, ufrihet og urettferdighet, langt på vei som en vits.

Som kjent arbeider regjeringen for at konsultasjonsordningen skal lovfestes og bygges ut til også å omfatte kommuner og fylker. I november 2019 ble lovproposisjon med forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) sendt ut på høring. Den 29.02.2020 sender Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund inn en felles høringsuttalelse til lovproposisjonen.

I høringsuttalelsen vises det til kapittel 5.3 i lovproposisjonen, «Unntak fra offentlighet», med forslag om «å utvide en bestemmelse (i offentlighetsloven, min bemerkning) der forutsetningen virker å være hemmelighold. (..). De spørsmål som drøftes i slike konsultasjoner vil være spørsmål av stor allmenn interesse, ikke bare for den samiske befolkning, men i mange tilfeller for samfunnet og allmennheten som sådan. Samfunnet risikerer derfor å gå glipp av viktig informasjon. (...).

I demokratiet bygges tillit gjennom åpenhet. Mangel på åpenhet og innsyn avskjærer mulighetene for en opplysende debatt, og også for reelt folkestyre, lokaldemokrati og demokratiske beslutningsprosesser. Det er et tap for demokratiet om ikke statlige, fylkeskommunale og kommunale organer kan være reelle fora for politikkutvikling og beslutninger som må treffes, der alle mottar informasjon på like fot. Politiske prosesser på utsiden av folkevalgte organer – i/av et etnokratisk parallellsamfunn - ødelegger for dette.

I kapittel 2 «Internasjonale utviklingstrekk» i Perspektivmeldingen kan man lese at «demokrati og liberale verdier (er) på vikende front». Regjeringen skriver: «Utviklingen mot merdemokrati har stoppet opp eller er i tilbakegang i mange av landene der et slikt styresett har svake tradisjoner. Demokratiske institusjoner svekkes også i land der tradisjonene er lange, blant annet ved at valgte ledere markerer avstand til bærende prinsipper og normer».

Det er åpenbart at det hos de som har skrevet og kvalitetssikret kapittel 2 i meldingen, eksisterer et kunnskapshull om den politiske virkeligheten nord for Dovre. Gjennom regjeringsapparatets arbeide med å institusjonalisere ny, såkalt samepolitikk, øker avstanden her i landet til bærende prinsipper og normer. Sametingets valgmanenntall og bruken av konsultasjonsordningen som politisk «dialogverktøy», får den priviligerte, lille grupperingen etnopolitiske ideologer blant samene, stadig mer politisk handlingsrom. Konsekvens: Demokratiske institusjoner svekkes. Det er uomtvistelig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har underrettet Sametinget om at lovproposisjonen om endring av sameloven mv. vil bli fremmet. Gjennom Ságat opplyser KMD at regjeringen har igangsatt forberedelsene til å få ratifisert Nordisk samekonvensjon. Er kommuner og fylker underrettet?

Dersom Stortinget gir sin tilslutning til også disse to forslag til etnopolitisk-relaterte «reformer», kan de folkevalgte i kommuner og fylker like godt først som sist, pakke sammen. Hvis man da ikke vil gjøre som i regjeringsapparatet, som er tvunget til, å bruke tiden til å bli belært av etnopolitiske emissærer og kontrollert av byråkrater i samtingsystemet..

Ikke en eneste forhandling under Erna Solberg sin tid som Statsminister har vært åpen. Allmenheten blir ikke engang informert om hvilke konsultasjoner som er blitt avholdt. Unntaket er utvannede referater fra de halvårlige oppsummerende konsultasjoner om status og veien videre, som legges ut på KMDs hjemmeside. Referatet fra siste halvårlige konsultasjon den 26. september, ble lagt ut i forrige uke.

Åpenhet og innsyn er viktig. Det primære med disse konsultasjonene er imidlertid at de bygger på en institusjonalisert, udemokratisk forskjellbehandling av samer og ikke-samer; - systemisk initiert og undertegnet av kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Statsminister Solberg går inn for å lovfeste en politisk ordning som svekker likeverdet og forskjellsbehandler innbyggerne etter etnisitet. Det er uakseptabelt i et demokrati.

Demokratiet må tas på alvor Statsminister, ellers fungerer det ikke.

Kommentarer til denne saken