Gå til sidens hovedinnhold

Den nordligste hummeren som finnes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det pekes på Norges første naturreservat – Bekkenesholmen. Det pekes på Stetind, nasjonalfjellet og Stetindeklæringen. Det pekes på i verste fall utryddelse av verdens nordligste hummerbestand, Tysfjordhummeren.

Hummeren i Tysfjordbassenget er genetisk unik og er den nordligste utbredelse av hummer som finnes. Til tross for at det kun er 142 km strandlinje mellom Tysfjord og Sagfjordhummeren, skiller bestande seg ut både genetisk og biologisk. Bestanden av hummer i Norge er på et historisk lavmål, og Fiskeridirektoratet ber alle kommuner langs norskekysten om å opprette egne fredningsområder for hummer.

Verdens nordligste hummerbestand trues av passive lokalpolitikere og av lakseoppdrett

I en miljørisikovurdering av utslipp av lusemidler ved Bergkråa, utført av Akvaplan-niva AS, konkluderes det med at det høyst sannsynlig kan oppstå konsentrasjoner i miljøet etter utslipp som overskrider grenseverdiene for effekt og dødelighet for hummer. Potensielt skadelige konsentrasjoner av lusemidler kan også nå områdene Haukøygrunnen/Haukøyfjorden, samt i enkelte tilfeller også deler av Fuglfjorden og Tømmeråsfjorden. Etter klage fra Nordlaks er den ansvarlige tilrådninga fra Fylkesmiljøvernsjefen overkjørt. Rødt anser at kun et regjeringsskifte vil kunne ha kraft i seg til å sørge for at dagens havbruksregime kommer over i en påkrevd omstillingsfase.

Hummerstammen i Tysfjord kan reddes av fredning og opprettelse av bevaringssoner. Det er etablert 51 fredingsområder for hummer per 1. oktober 2020. I tillegg er det fire bevaringssoner i Tvedestrand kommune hvor det også er forbudt å fiske hummer.

Kommunestyret i Tysfjord gjorde følgende vedtak i kommuneplanens arealdel:

Kommunestyret ber om at hummerbestanden vernes i 10 år, kommunestyrets vedtak fra 16.12.2015 sak 101/15. Rødt etterlyser hvordan vedtaket er ivaretatt av nye Narvik kommune.

Haukøygrunnen/Haukøyfjorden er viktige reproduksjons- og rekrutteringsområder for hummer i tidlige livsstadier. I dag har man for liten kunnskap om hvordan bruk av lusemidler i oppdrettsbransjen påvirker hummer og andre krepsdyr, og det marine biomangfoldet i sin helhet. Det man vet, er at særlig hummerlarvene og hunnhummeren er spesielt sensitive mot lusemidler, het det i en pressemelding fra fylkesmannen, undertegnet av Torfinn Sørensen som er fylkesmiljøvernsjef.

Føre-vâr-prinsippet i Naturmangfoldloven sier at når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger det kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Tysfjordhummeren, som verdens nordligste hummerbestand, er så viktig for naturmangfoldet at vi i dette tilfellet ikke kan risikere hummerens eksistens i Tysfjorden. -Vi risikerer at bestanden forringes, og i verste fall utryddes, ifølge Sørensen.

Utdrag fra Stetinderklæringen:

"Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent: Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv. De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker."

Det pekes på kjemisk, biologisk og estetisk forurensning – rundt Norges første naturreservat – Bekkenesholmen. Det pekes på utradering av fiskeplasser, gyteområder for kysttorsk, uer, reker og sei, og at fisken i området. Det pekes på mulige negative konsekvenser for den genetisk særegne hummerstammen i Tysfjorden, og skadelige konsekvenser innblanding av oppdrettsgener har for vill-laksen, som årlig vandrer inn og ut av Skrovkjosen i mai, juni, juli og august – slik den har gjort til alle tider. Det pekes på fiskevelferdsmessig uforsvarlighet ved drift i område med kjent oppblomstring av giftalger. Lakselus-problemet pekes selvfølgelig også på –og bør være godt kjent for økende og livstruende angrep på vill-laksen.

Kommentarer til denne saken