Gå til sidens hovedinnhold

Den nye sameloven

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunaldepartementet har foreslått endringer i sameloven.

De foreslår å forankre konsultasjonsplikten for alle forvaltningsnivåer, også for kommuner og fylkeskommuner – noe som betyr at det skal innføres en lovfestet rett på alle nivåer gjennom lukkede kanaler.

Departementet mener det er viktig å etablere prosedyrer slik at de samiske interessene får mulighet til å få reell innflytelse på prosessen og resultatet. Det er et viktig prinsipp i prosedyrene at konsultasjonene skal foregå i god tro og med målsetting om å oppnå enighet. Konsultasjonsprosessene skal ikke avsluttes så lenge sametinget og staten antar det er mulig å oppnå enighet.

I forslaget foreslår departementet i § 4-4:

Fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke deres interesser direkte.

Åpenhet og innsyn er viktige deler av demokratiet.

Narvik SV og Nordland SV er kritisk til at konsultasjoner skal foregå gjennom lukkede kanaler, og ønsker åpenhet rundt viktige samiske spørsmål.

Narvik SV og Nordland SV mener at det er et avgjørende prinsipp om åpne demokratiske prosesser i slike konsultasjoner.

Stortinget behandlet saken om endring i Sameloven 09.05.19. Det ble vedtatt å sende lovforslaget tilbake til kommunaldepartementet for å få en ny, bred høring.

Komiteens medlemmer i Stortinget, SV og AP, understreker at åpenhet og transparens i forvaltningen er et gode som styrker demokratiet. De påpeker at prinsippet om meroffentlighet også gjelder for konsultasjoner og skal anvendes. De viser til offentlighetsloven § 19: bestemmelsen gir en mulighet til å unnta innsyn, men ingen plikt til å unnta dokumenter fra offentligheten.

I forkant av ny høringsrunde om endringer i sameloven, er det viktig at de ulike partiene tar saken opp til debatt og diskusjon.

Konsultasjonsretten er nedfelt i lov, men SV mener at det er demokratisk uheldig å ha en slik type unntak for en organisasjon, og at det ikke er mulighet for allmennheten å oppnå legitimitet for samarbeidet mellom sametinget og statlige myndigheter.

Narvik SV og Nordland SV vil jobbe aktivt for åpne konsultasjoner.

Kommentarer til denne saken