Denne uka kunne Fremover fortelle at Kratholms tilsvar på rapporten som i realiteten fratok øyelegen autorisasjonen, ikke er blitt fremlagt for de som utarbeidet den. Kratholm er fratatt muligheten til å forsvare seg når Helsetilsynet har endret spillereglene under spillets gang, og har nå opplyst at autorisasjonen er trukket på bakgrunn av en helhetlig vurdering. Det handler om noe helt grunnleggende i jussen; det kontradiktoriske prinsipp. Begge parter skal ha muligheten til å si sin mening.

Raskt oppsummert har Kratholm-saken utviklet seg slik: Det startet etter et sykdomsutbrudd i klinikken i januar 2019, der i alt sju pasienter ble påført alvorlige infeksjoner i forbindelse med operasjoner. Jens Kratholm selv slo alarm og stengte umiddelbart for nye operasjoner. Det avstedkom etter hvert en rapport fra Helse Nords kompetansesenter KORSN der det ble konkludert med «signifikante avvik» fra normal praksis når det gjelder sterilisering av utstyr, og skittent operasjonsutstyr ble beskrevet som sannsynlig årsak til sykdomsutbruddene.

Samtidig med sykdomsutbruddet opphevet Helse Nord RHF – med øyeblikkelig virkning – driftsavtalen de hadde med legespesialisten som hadde gått under tilnavnet «turbo-Jens». Det er en avtale verdt 1,3 millioner kroner i året. Og det hele ble toppet med at legen ble pågrepet av politiet i februar og det ble kjent at Helse Nord RHF hadde anmeldt ham for mulig bedrageri. Anmeldelsen hadde da ligget hos politiet siden oktober 2017. Det ble beskrevet som tilfeldigheter at alt falt sammen i tid.

Med det som har skjedd i etterkant; hvor «tilfeldig» har alt dette vært? Jens Kratholm mente på et tidlig tidspunkt å forstå hvor sykdomsutbruddet stammet fra, nemlig bakterier i luften fra et ventilasjonsanlegg som var gått full av vann. Altså at det ikke hadde noe med renhold av utstyr å gjøre. Det ble avfeid av Helse Nord RHF, men med utenlandsk hjelp kunne Kratholm bevise hvor bakteriene kom fra – og den innledningsvis nevnte rapporten fra KORSN, med bistand Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering, kunne plukkes i biter.

Men Kratholms dokument beholdt tilsynet for seg selv. Det ble ikke lagt frem for noen andre. Spørsmål om renhold av utstyr var likevel ikke så viktig da autorisasjonen ble trukket, var tilbakemeldingen da den kom i forrige uke. Det handler nå om «en helhetlig vurdering» der essensen er at tilsynet mener det er en klar sannsynlighetsovervekt for at han har begått straffbart bedrageri overfor pasienter. Dette bidrar til en uhyggelig følelse av at noen har bestemt seg.

Kratholm bestrider ikke faktum når det gjelder betalingene, men mener han har fullt belegg for det som er formulert i normaltariffen for avtalespesialister. Det gjenstår å se om politiet mener de har nok til å ta saken til retten for å forsøke å få Kratholm dømt for et forhold som ble anmeldt for snart tre år siden. Og i så fall om en rett mener normaltariffen er så klar og tydelig at det gir grunnlag for fellende dom etter at han ble pågrepet – med NRK Brennpunkt på slep.

Det er et faktum at Jens Kratholm har vært i konflikter med mange om mangt og meget helt siden han etablerte seg i Narvik. Det mest åpenbare har vært diskusjonen om antallet grå stær-operasjoner og når på året de skulle gjennomføres. Kratholm har ikke villet forholde seg til at de skulle spres gjennom hele året. Han har operert når det har vært pasienter tilgjengelig og begrunnet med at det var best for pasientene. Det var slik han i sin tid var med og fikk ned ventelistene og samtidig pådro seg tilnavnet «Turbo-Jens» mens millionene rullet inn.

For det handler ofte om betydelige pengebeløp – alle veier – når det er snakk om helse. Når røyken har lagt seg vil vi forhåpentligvis få svar på hva som har skjedd.

Helsetilsynet, Helse Nord og til og med politiet har spilt et høyt spill når Kratholm er fratatt sin autorisasjon. Kanskje er det hold i anklagene, men slik saken står nå virker grunnlaget svært tynt. Mye er lagt i potten. Før endelig strek er satt i denne saken, kan det bli enda mer.

God helg!