I år er det ikke pandemirestriksjonene barna må venne seg til, men fremfor alt nye eksamensformer.

Vanligvis bruker lærere kartleggingsprøver for å finne elever som trenger ekstra oppfølging tidlig i grunnskolen. Denne kartleggingsprøven i engelsk for elever på 3. trinn fjernes nå og det innføres nye digitale prøver i regning. En ny eksamensform får også de på 10. trinn. Elever kan bli trukket ut til muntlig-praksis som betyr at de demonstrerer, utfører eller lage noe i tillegg til vanlig eksamen. Denne eksamensformen gjelder kun for naturfag, matematikk eller arbeidslivsfag.

Bedre oppfølging

Barn og unge har forskjellige forutsetninger, ressurser, drømmer og ønsker, og skolen skal inkludere alle. Utdanningsdirektoratet (Udir) melder derfor om en løft for barn med dysleksi eller betydelige lesevansker. De vil få tettere oppfølging i form av lesestøtte når de skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk og lesing i september.

I tillegg skal samarbeidet mellom skolevesenet, Barnevernet, Nav og andre offentlige tjenester blir tettere. Med det skal utsatte barn og unge få bedre oppfølging.

Gratis SFO og fraværsgrense

Det innføres gratis SFO i 12 timer for første klassinger som Fremover allerede skrev om. For de eldre elevene på ungdomsskole og videregående gjelder den gamle fraværsgrense igjen.

Den betyr at de ikke lenger kan bruke egenmeldinger eller bekreftelser fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. De kan ikke ha mer enn ti prosent udokumentert fravær i ett fag.

Enklere å ta i mot flyktninger fra Ukraina

Det ble vedtatt midlertidige endringer i opplæringsloven for å gjøre det enklere for barnehager og skoler å ta imot flyktninger.

– Kommunen får mulighet til å godkjenne barnehager og barnehageplasser midlertidig, og også nedskalere tilbudet når det ikke lenger er behov for det. Kommunene kan også organisere opplæringstilbud for dem i egne grupper, klasser eller skoler, uten at eleven eller foresatte må samtykke, skriver Udir.

Kommunen må gi opplæring til elevene så rask som mulig, men fristen for å gi et fullverdig tilbud utvides til tre måneder.