Torsdag ble en samfunnsanalyse utført av Menon Economics for Evenes og Tjeldsund presentert i kommunestyret i Evenes. Her ble det blant annet anslått at regionen vil få 1.760 nye innbyggere de neste åra som følge av etableringen av flystasjonen og brannskolen. 1.000 av disse vil bosette seg i kommunene Evenes og Tjeldsund, såfremt kommunene gjør alt riktig.

For som ordfører Terje Bartholsen påpekte i torsdagens kommunestyret; det kommer ikke gratis, og krever en enorm innsats.

Blant innsatsområdene er en bedring i kollektivtransporten i regionen. Samfunnsanalysen har sett på busstilbudet i de to kommunene, og vurdert det som «relativt begrenset», fortalte Jonas Erraia, partner i Menon Economics.

– Og som mange vi har snakket med har påpekt, kan det særlig være et problem for unge voksne som vurderer å flytte til kommunene. Det blir et enda større problem dersom man har barn som skal til og fra fritidsaktiviteter i Harstad eller Narvik, sa Erraia da han la fram funnene.

To regionale ruter

Samfunnsanalysene er gjort på oppdrag av Evenes kommune og de to fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark. Fylkesrådene deltok på kommunestyret via video.

– Som fylkesrådene sa tidligere, skal man sikre at fylkesgrensa ikke blir et hinder. Kollektivtransport er et enkelt, konkret sted å starte, sa Erraia.

Han pekte blant annet på at det skal være ulike priser på billettene etter som hvilken retning man tar bussen.

Ifølge analysen er det i dag to regionale bussruter. Ingen av disse stopper i Evenskjer, som er et senter for tjenestetilbud i både Tjeldsund og Evenes.

Fylkeskommunene viktige

De to bussrutene brukes dessuten i liten grad til pendling, er inntrykket fra intervjuene som er gjennomført i forbindelse med analysen. Inntrykket er heller at regionbussene «først og fremst brukes av elever på videregående skole og av eldre som må inn til byene for å gjøre ærender», heter det i rapporten.

Den peker videre på samarbeidet mellom fylkeskommunene er viktig for å utbedre kollektivtilbudet.

«Uavhengig av strategi er det viktig at fylkeskommunene har god dialog og ser på mulighetsrommet for kollektivtransport i regionen som helhet, på tvers av fylkesgrenser. Fylkeskommunene burde også se på mulighetene for å etablere et forbedret busstilbud lokalt,» heter det i rapporten.

Et bedre busstilbud pekes også på som viktig for å gjøre Evenes og Tjeldsund-regionen mer attraktiv å bo i og flytte til, spesielt for familier med store barn, vernepliktige og studenter ved brannskolen.

– Kunne vært veldig bra

Vurderingene som kom fram i rapporten om forbedringspotensialet til busstilbudet, ble delt av flere på talerstolen etter presentasjonen.

– Det er min oppfatning at busstilbudet kunne vært veldig bra, hadde det ikke vært for de store kjøreoppdragene som Forsvaret selv gjør, sa Høyres Harald Johnsen.

Som et eksempel viste Johnsen til transportbehovet til de tidligste flyavgangene fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

– Da går ikke militærtransportene. Men med minibusser og leiebiler kjører de personell alle veier. Her kunne man fått til gode bussruter hvis man hadde fått samlokalisert denne transporten som skjer via Forsvaret, slik at den også kan komme de sivile til gode, sa Johnsen videre.

– Halvdårlig og frynsete

Ordfører Terje Bartholsen fulgte opp med å kalle Johnsens påpekning som musikk i ørene.

– Kollektivtilbudet i hele denne regionen er halvdårlig og frynsete. Og nettopp i eksempelet Harald peker på, der Forsvaret kommer i knipe, og lager en løsning for seg; det er akkurat det vi må jobbe for å unngå. Slik kunne de legge sine ressurser inn i en bussløsning som også andre kan benytte. Når man klarer samhandle rundt dette, baker man kaka større for alle parter, sa Bartholsen.

Likevel er Erraias inntrykk at grunnlaget for et bedre busstilbud finnes.

– Vi er ingen kollektiveksperter, men vi har prøvd å peke på at her er det iallfall forbedringspotensial. Det er tydeligvis nok folk til et større busstilbud, mente Erraia.

– Men spørsmålet er om man tenker kreativt om hvordan man kan bruke passasjerene som skal transporteres i Forsvaret og passasjerene som fraktes med flybussen til å inngå i et nettverk med bussruter som kan komme lokalbefolkningen til gode, i tillegg til at de får tjenestene de trenger, sa Erraia videre.