Fakta om E6 over Skjellesvik-skaret

Kartskissen viser: G jeldende E6-trase over Skjellesvikskaret (trase-valg 1940) – samt oppgradert trase med tunnel: – grønn strek for ny vei i friluft – rød strek for ny vei i tunnel. Samlet ny veilengde 4,5 km – 1 km. kortere enn dagens trase.

Kartskissen viser: G jeldende E6-trase over Skjellesvikskaret (trase-valg 1940) – samt oppgradert trase med tunnel: – grønn strek for ny vei i friluft – rød strek for ny vei i tunnel. Samlet ny veilengde 4,5 km – 1 km. kortere enn dagens trase.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerTor Asgeir Johansen – ordfører i Tysfjord kommune - kjemper desperat videre for sin Nye plan om å flytte E6 til traseen Drag/Kjøpsvik/Sætran – R827. Dette kommer tydelig fram i lokalavisa FREMOVER - mandag 3. juni 2019.

Samtidig vil Tor A. Johansen legge ned fergesambandet Skarberget/Bognes – og fjerne alle kollektiv-tilbud for Skrovkjosen og Skarberghalvøya.

Årsaken til dette er – i følge Tor A. Johansen selv - at Skjellesvikskaret – nord for Skarberget fergested - er «uoverstigelig» – «ugjennomtrengelig» – og «ubeskrivelig rasfarlig».

Tor A. Johansen hevder - at det kreves milliarder av kroner - for å oppgradere E6 over Skjellesvikskaret. Dette er selvsagt ikke riktig – og direkte «tøv»!

Vi vil komme tilbake til sannsynlige kostnader for oppgradering av Skjellesvikskaret - mot slutten av dette innlegget.

At Kjøpsvikveien er mer rasfarlig enn Skjellesvikskaret – og på flere steder langs R827 – samt at det også koster å oppgradere Kjøpsvikveien - nevner ikke Tor A. Johansen med et eneste ord.

At nødvendige tuneller gjennom Ulvsvågskaret og Tortenåsen - etter hvert er blitt «grei politikk» for Tor A. Johansen – er positivt – men skyldes i følge Tor A. Johansen selv - hensynet til trafikken over Vestfjorden - til Lødingen fra Bognes.

Hensynet til gjeldene E6 - med sideveier - og folket som bor og virker langs disse veiene - spiller tydeligvis ingen rolle for Tor A. Johansen. Ferge-sambandet Bognes/Skarberget - skal jo så allikevel legges ned – etter Tor A. Johansen sin plan – til fordel for – etter hans mening - et mye viktigere samband; - Drag/Kjøpsvik/Sætran – R827.

Tor A. Johansen velger å gjøre seg rørende overrasket – over at Hamarøy kommune ikke «omfavner» hans NYfødte ide - om NY E6-trase over Kjøpsvik. Dette til tross for at Tor A. Johansen kjenner godt til forholdene i Hamarøy – og hvordan Hamarøy kommune stiller seg negativ til hans egenrådige planer og framferd – som vil bremse/stoppe vei-utvikling i dette området.

Tor A. Johansen konstaterer og påpeker – at befolkningen i området Hamarøy/Tysfjord avtar – og at regionen trenger nye arbeidsplasser. Derfor behøver regionen NY E6-trase – over Drag/Kjøpsvik/Sætran – mener Tor A. Johansen.

Hvilken sammenheng det skulle være - mellom NY E6-trasse over Kjøpsvik – samt nedlegging av fergesambandet Bognes/Skarberget - og et økt antall arbeidsplasser i regionen - sier Tor A. Johansen ikke noe om – naturlig og forståelig nok – fordi påstanden er ren bløff - og lukter «valg-taktikk».

Etter Tor A. Johansen sin mening – er det bare han som har greie på bærekraftig og næringslivs-fremmende kommunikasjoner og tiltak – i regionen.

Fakta om Skjellesvikskaret:

Her vil vi vise at Tor A. Johansen er fullstendig på ville veier – i sin forståelse av nåværende E6-trasse over Skjellesvikskaret og fergesambandet Skarberget/Bognes – samt mulighetene for oppgradering langs denne traseen.

Fergesambandet over Ytre Tysfjord (Skarberget/Bognes) kan kortes ned til 10 – 15 minutter – og ferge-frekvensen kan økes.

Skjellesvikskaret ligger 250 m.o.h. Entrings-høyden over skaret - fra veikrysset Eideveien/E6 - er nå 210 meter. Denne kan senkes betydelig – med en kort tunnel gjennom skaret. Vedlagte kartskisse viser geografi og topografi ved nåværende E6-trasse over Skjellesvikskaret.

Vi legger straks merke til en del skarpe og unødvendige svinger på E6 – 5 svinger sør for selve skaret - og 3 svinger nord for skaret. Vi må huske på at dagens E6-trase ble lagt i 1940 – og at spett og spade var de viktigste arbeidsredskapene – den gangen.

Alle disse svingene vil bli eliminert med foreslått oppgradering av E6-trasseen – tegnet inn på kartskissen – og som gir en tilnærmet - 4,5 km lang rettstrekning på E6 - fra veikrysset Eideveien/E6 i Ulvika - og til Efjorddals-elva.

Den foreslåtte tunnelen gjennom Skjellesvikskaret blir meget kort - bare ca. 1 km. lang – med svak helning. Den vil redusere entrings-høyden betydelig over Skjellevikskaret - til 160 meter. Nå er entrings-høyden 210 m.

Fordelene med vårt oppgraderings-forslag for Skjellesvikskaret er disse:

1)\u0009Kraftig redusert entrings-høyde – minus 50 meter (24% lavere).

2)\u0009Kraftig redusert trasse-lengde over Skjellesvikskaret – 1 km.kortere vei (18% kortere).

3)\u0009Moderat/akseptabel stigning sør for tunnelen. Nord for tunnelen blir det liten veistigning.

4) Kraftig redusert vei-vedlikehold. Redusert brøytelengde og «normale brøyteforhold» på ny vei. Nå er det mye ekstrabrøyting m. hjullaster over Skjellesvikskaret:\u0009

5)\u0009Økt mulighet for betydelig fartsøkning over Skjellesvikskaret – hele året.

6)\u0009Mulighet for kraftig redusert kjøretid over Skjellesvikskaret – hele året - eksempelvis for en trailer; 5 minutter raskere kjøretid (60% mindre tidsforbruk)

7)\u0009100% sikring mot snøskred ved Skjellesvikskaret I og II. Dvs. ingen ras når veien.

8)\u0009100% eliminering av snøskred-inspeksjon ved Skjellesvikskaret. 100% bortfall av kostnader.

Her skal det presiseres at foreslått E6-tunnel gjennom Skjellesvikskaret er foreslått av Statens vegvesen – selv – og utgjør ei 100% effektiv snøskred-sikring for E6 gjennom Efjorddalen. Som nevnt/kjent er Kjøpsvikveien R827 – ei rasfarlig strekning - på flere steder – mellom Sætran/Kjøpsvik. De 3 siste årene har veien vært stengt 2 ganger – mens E6 over Skjellesvikskaret har vært åpen.

Eventuell bygging av rassikring langs Kjøpsvikveien - vil bli betydelig mer omfattende og komplisert – enn ved Skjellesvikskaret – der foreslått tunnel «gjør jobben» - og dessuten bidrar til en topp moderne E6-trasse.

Dette må være viktige argumenter - mot å flytte E6-trassen til Kjøpsveien R827 – samtidig som oppgradering av Skjellesvikskaret – framstår som meget attraktivt - og et meget lønnsomt og innsparende prosjekt.

Hva vil oppgradering av E6 over Skjellesvikskaret koste?

Det er innhentet erfarte kostnader for bygging av ny vei og ny tunnel.

Vi legger til grunn: * Bygging av ny vei: 140.000,- kr/meter. * Bygging av ny tunnel: 165.000,- kr/meter.

Dette gir følgende kostnader for oppgradering av Skjellesvikskaret: * Kostnader veg bygging av ny vei: 2500 m. x 140.000,- kr/m. = 350 mill. kr. * Kostnader ved bygging av ny tunnel: 1000 m. x 165.000,- kr/m. = 165 mill. kr.

Sum oppgradering av Skjellesvikskaret: 515 mill. kr.

Som allerede nevnt er kostnadsoverslaget til Tor A. Johansen på flere milliarder. Dette faller nå på sin egen urimelighet! Med bakgrunn i dette – vil vi be Tor A. Johansen om å stoppe (slutte med) «svartmalingen» av E6 over Skjellesvikskaret – og heller gå inn for oppgradering på denne E6-strekningen. Det vil tjene Tor A. Johansen personlig - og partiet han representerer.

Tor A. Johansen må ta innover seg at dagens E6-trasse er den korteste og beste – samfunnsmessig sett. Gjennom oppgradering vil strekningen Mørsvikbotn/Ballangen bli en super-fin ferdselsåre gjennom landsdelen.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags