Blant spørsmålene fra ESA er hvordan norske myndigheter vil gå fram for å finne alle ofrene for trygdeskandalen som er blitt rullet opp i høst.

– Det er utfordrende å få en total oversikt over hvor mange mennesker som kan ha blitt nektet ytelser som de kan ha hatt krav på, skriver departementet i sitt brev.

Videre slås det fast at personer som har blitt dømt, anklaget eller fått feilaktige tilbakebetalingskrav, blir prioritert i den innledende fasen.

– Nav har antydet at det er ekstremt vanskelig å identifisere alle de andre som har blitt berørt av feiltolkningen, skriver departementet.

Brevet fra departementet ble oversendt ESA, som er EFTAs overvåkingsorgan, onsdag ettermiddag.

Departementet anslår fortsatt at 2.400 mennesker kan ha fått feilaktige tilbakebetalingskrav som følge av feiltolkningen.

Andre ytelser?

Nav har nedsatt en gruppe som skal finne ut om den norske feiltolkningen også kan gjelde andre ytelser enn arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og pleiepenger. Departementet vil om nødvendig følge opp denne gruppens konklusjoner, heter det i brevet.

SV mener departementet med dette åpner for at feilen kan gjelde flere ytelser enn de tre som hittil har vært i fokus.

– Dette bekrefter SVs bekymring, som vi har spilt inn til granskningens mandat og i spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), sier SVs Freddy André Øvstegård i kontrollkomiteen til NTB.

– Nav-skandalen kan altså være enda større enn først antatt og ramme enda flere mennesker. Det er skremmende, mener han.

I brevet påpeker regjeringen også at dette spørsmålet er innenfor mandatet til det regjeringsoppnevnte granskningsutvalget.

Oppvask

Nav-skandalen er blitt gjenstand for en omfattende politisk oppvask i Norge. I brevet viser departementet både til at det blir høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 9.–10. januar, og til at det er nedsatt et granskningsutvalg som skal se på saken.

Ett ESA-spørsmål tar opp om den feilaktige praktiseringen av EØS-regelverket fra norsk side kan strekke seg lenger tilbake enn 2012.

I sitt svar viser departementet til at den nye trygdeforordningen, som kom i 2012, på to områder skiller seg fra den gamle. Blant annet gjaldt ikke artikkel 10 i den gamle forordningen sykepenger, ifølge departementet.

Ingen utvist

Departementet slår i brevet fast at man hittil har funnet ut at åtte utlendinger er dømt som følge av Norges feilaktige regelforståelse.

Ingen av dem er utvist som følge av dommene, men utvisning ble vurdert for tre av personene, fremgår det. Én av sakene var oppe til vurdering da trygdeskandalen ble kjent.

– Utlendingsnemnda har hittil vurdert saker så langt tilbake som 2015, men ikke funnet noen vedtak om utvisning av EØS-borgere eller deres familiemedlemmer på grunnlag av de nevnte omstendighetene, heter det.