Verken politikere eller folk flest synes å ha tatt inn over seg at elnettet i Norge, herunder også i Finnmark, er knyttet opp imot elnettet i EU og i Storbritannia. I tillegg er Norge, pga EØS-avtalen underlagt det regelverket for kjøp, salg og prissetting av el som EU har laget. Der heter det blant annet at myndighetene ikke har lov til å forhindre el-produsenter, el distributører og el-selgere å selge til høgstbydende, og det er høgstbydende som bestemmer hva elprisen blir. Dette betyr at el som blir produsert for eksempel i Finnmark kan bli forbrukt i Tyskland eller i Storbritannia. Dvs det er forbrukere der, som til slutt har betalt for denne el-energien. I et slikt system blir det meningsløst å diskutere om det er overkapasitet eller underkapasitet på produksjon av el, for eksempel i Nord-Norge eller i Finnmark sett i forholdt til forbruket i disse områdene. El kan bli solgt ut av området uavhengi,g av om det er overkapasitet eller om det er underkapasitet i områdene. Det er pengemakta i EU/EØS-området og i Storbritannia og som bestemmer hvor el-energien havner til slutt. Når det totalt sett, er underkapasitet på produksjon av el i dette området pga en omfattende nedbygging av kullkraftverk og atomkraftverk i området, og store deler av tilgangen på el er sterkt svingende pga at den kommer fra vind og sol, fører dette til sterkt svingende priser, stort sett på et høgt nivå. At for eksempel Nord-Norge ikke er blitt rammet særlig av dette, er pga at det er flaskehalser i overføringsnettet ut fra området.

Og som et apropos.: Daværende energiminister Marte Mjøs Persen uttrykte regjeringen sitt syn på dette da hun i januar i år, på Stortingets talerstol, slo fast under strømdebatten at «markedet har en viktig funksjon og må få virke uten innblanding».