Gå til sidens hovedinnhold

En samlende rusreform med behandling i sentrum

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkestinget i Nordland mener det ligger godt til rette for å få vedtatt en rusreform som følger hovedlinjene i fylkestingets høringssvar i sak 49/2020- Høring - NOU 2019:26 - Rusreform - Fra straff til hjelp. Fylkestinget i Nordland vil derfor be regjeringspartiene om å forhandle i Stortinget om en rusreform som sikrer mer ressurser til behandling, oppfølging og forebygging av rusbruk, som avkriminaliserer bruk og besittelse for tunge rusavhengige, og som sikrer at narkotika fremdeles skal være forbudt og møtes med sanksjoner.

Fylkestinget i Nordland vedtok med overveldende flertall at en rusreform måtte ta utgangspunkt i at en avkriminalisering skulle gjelde «personer med alvorlig rusavhengighet», og at terskelverdiene utvalget hadde foreslått for straffri besittelse var alt for høye. Videre at gjentatte overtredelser i form av bruk og oppbevaring av illegale rusmidler skal medføre en opptrapping av straffereaksjoner for eksperiment- og rekreasjonsbrukere. I tillegg vedtok et enstemmig fylkesting at iverksettelse av en rusreform forutsetter at det følger med tilstrekkelige tilleggsressurser til å sikre et godt tilbud i alle kommuner og politidistrikt og driftsenhetene i politiet.

Fylkestinget i Nordland er glade for at det ikke ligger an til at heroin, amfetamin, LSD, GHB og kokain skal kunne oppbevares i fylkets klasserom uten strafferisiko, og mener det nå finnes en mulighet for å skape en samlende rusreform som både sikrer rusavhengiges rett til et verdig liv og nødvendig helsehjelp, og forebygger ulovlig og helseskadelig bruk av illegale rusmidler.

En behandlingsreform må innebære økte ressurser til kommunene og spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på det integrerte ettervernet. Integrert ettervern handler om å sikre at behandlingsinstitusjoner følger opp rusavhengige etter at de er ferdige med døgnbehandling. Det er nødvendig å styrke rusforebygging i samarbeid mellom skoleeier, skolehelsetjenesten, ungdomsråd, lokalt politi, organisasjonslivet og FAU ved skolene. Slikt arbeid må være kunnskapsbasert og det er viktig å gjøre systematisk følgeforskning for å identifisere og løfte frem de gode tiltakene. Det må legges til rette for at ungdom med rusproblemer tidlig fanges opp og møtes med hjelp og tett oppfølging.

Fylkestinget mener det er viktig at det legges til rette for at unge kan gå videre etter å ha fått hjelp, uten at feilsteg i ungdommen skal hefte ved hele livet. Derfor vil vi at det settes begrensninger på hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet. Et slikt grep vil bedre måten man møter unge som er i risikosonen, og styrke den tverrfaglige innsatsen rundt unge. Vi må også gjøre det trygt å be om hjelp. Fylkestinget merker seg, og støtter, forslaget om at det må gjøres klart at de som henvender seg til helsepersonell for hjelp og behandling, eller som tilkaller hjelp til ulykker, ikke skal møte straff.

Fylkestinget i Nordland ber regjeringen bidra til å få en enighet i Stortinget langs disse linjene, som også er i tråd med vårt høringsinnspill sendt i april 2020.

Kommentarer til denne saken