Gå til sidens hovedinnhold

Er grunnloven kakepynt for regjeringen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor det er berettiget å stille dette spørsmålet redegjør jeg for nedenfor.

27. april i år behandlet Stortinget Frp sine forslag om blant annet å nedlegge Sametinget, å si opp ILO-konvensjon nr. 169 og å oppheve finnmarksloven. Stortinget hadde i forkant bedt om en vurdering fra Regjeringen om dette. I vurderingen fra Regjeringen, ved Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD), blir det hevdet at forslagene fra Frp strider mot Grunnlovens § 108. Det blir ikke gitt noen konkret begrunnelse for påstanden. Denne påstanden ble gjengitt av stortingsflertallet også her uten begrunnelse.

I debatten på Stortinget ble statsråd Linda Hofstad Helleland (H), i KMD, bedt om å gi en konkret begrunnelse for hvorfor forslagene strider mot §108 i Grunnloven. I hennes «svar» til spørsmålet snakket hun om alt annet enn det som spørsmålet dreide seg om. Hennes «svarinnlegg» kan sammenlignes med svarene i sketsjen til Harald Heide Sten jr. hvor han spiller en russisk ubåtkaptein som hver gang han blir stilt et ubehagelig eller vanskelig spørsmål, svarer med setningen «Liker du balalaika?»

«Sameminister» Hofstad Helleland hevder for øvrig to ganger fra Stortingets talerstol at det står i Grunnloven at samene er et urfolk. Dette står slettes ikke i Grunnloven vår, så dette er å feilinformere Stortinget og befolkningen for øvrig.

Slik som jeg har forstått det, er det en alvorlig sak om Regjeringen feilinformerer Stortinget, men kanskje slikt ikke er så nøye når en kommer inn på sampolitiske spørsmål? Det er for øvrig grunn til å stille seg spørsmålet om hvilket kunnskapsnivå «sameministeren» har om sampolitisk, relaterte saker og samiske forhold når hun ikke en gang har fått med seg hva som faktisk står i «sameparagrafen»(§108) i Grunnloven vår. Det er her på sin plass å opplyse om at også den forrige «sameministeren» Monica Mæland (H) hevdet det samme fra Stortingets talerstol.

Regjeringen sendte i februar i år, etter tilråding fra KMD, «Prop. 86 L (2020–2021) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)» til Stortinget. I høringsuttalelsene til lovforslaget som kom til KMD, ble det i seks høringsuttalelser reist spørsmål ved om og hevdet, at lovforslaget kan stride med §§ 92 og 98 i Grunnloven vår og herunder flere menneskerettighetskonvensjoner.

På tross av dette, er disse viktige spørsmålene ikke berørt eller nevnt med ett eneste ord i Prop. 86 L (2020–2021) !

Det er derfor på sin plass å reise spørsmålet om Regjeringen, her ved KMD, ser på Grunnloven vår som et dokument som kan brukes selektivt - som kakepynt når det passer og som kan neglisjeres og ignoreres når det passer.

Og når forslaget til endringer i sameloven kommer opp i Stortinget i løpet av månedsskiftet mai-juni i år, så får vi se om også stortingsflertallet neglisjerer dette grunnlovsspørsmålet fordi at det har et selektivt forhold til Grunnloven vår, altså som noe som kan brukes som kakepynt når det passer og neglisjeres når det passer.

Kommentarer til denne saken