Fylkesrådets forslag til budsjett er en satsning på hele Nordland. Fylket har vært gjennom svært krevende økonomiske tider de siste årene, med nedtrekk på flere hundre millioner, og man har valgt å ta ansvar, og prioritert god økonomistyring. På grunnlag av de valgene som er tatt, står vi nå i en situasjon hvor vi kan bygge et skapende Nordland de neste årene. Fylkesrådets politikk har satt fylket i posisjon til å utnytte både de naturgitte og menneskelige ressursene som vi rår over. Det har ikke vært lett, men fra nå av går det oppover.

Det er viktigere enn noen gang å kunne bidra til næringsutvikling, som gir arbeidsplasser og skatteinngang. Derfor er det gledelig å se at fylkesrådet i planperioden foreslår å gå inn med 20 mill. til ulike typer infrastruktur i kommunene som tilrettelegger for økt næringsaktivitet, blant annet tømmerkaier og industriområder. Det er viktig for både kommuner og næringsliv i Nordland at fylkeskommunen kan bidra til en samfunnsutvikling i hele Nordland. Det gjør også fylkesrådets budsjettforslag.

For å sikre et levende Nordland er det samtidig viktig med god infrastruktur. Nordland har over 4000 km fylkesveg som skal driftes og vedlikeholdes, så dette er en stor oppgave. I økonomiplanperioden foreslår fylkesrådet å bruke hele 5,1 milliarder på drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet. Samtidig som vegvedlikeholdet styrkes med 150 millioner kroner årlig. Dette vil intensivere arbeidet med å ivareta de vegene fylket har, gjennom mer asfalt, økt fokus på sideterreng som autovern, og en generell styrking av trafikksikkerheten. Det er også viktig å sikre forutsigbare tilbud og stabilitet innen samferdsel, et område som har vært pålagt nedtrekke etter flere år med kutt i overføringer fra regjeringen. Det er da gledelig at fylkesrådet ikke foreslår nye reduksjoner innenfor hurtigbåt, buss eller ferge i 2021. Med dette gir vi næringsliv og innbyggere et forutsigbart tilbud og gode veier å kjøre på.

Utdanning er også en stor og viktig del av fylkeskommunens ansvar. Et godt tilpasset utdanningstilbud, samt gode opplæringslokaler er viktig for fremtiden. Fylkesrådet foreslår derfor å investere for over 1,1 mrd. i skolebygg i perioden. Dette utgjør en betydelig satsning på eleven i klasserommet. Det er avgjørende at våre videregående skoler har moderne og tidsriktige undervisningsfasiliteter og utstyr for å skape et godt og forsvarlig opplæringsmiljø for elevene. Fylkesrådet foreslår også at Utstyrsløftet skal videreføres i kommende økonomiplanperiode med til sammen 70 mill. På denne måten sikrer vi våre ungdommer gode og likeverdige undervisningsforhold, og en best mulig sjanse til å fullføre videregående, og få en god start på resten av livet.

Kultursektoren bliir et annet satssingsområde fremover. Tross nødvendig innsparinger, har fylkesrådet funnet plass til store satsinger på bl.a. SKREI opplevelsessenter i Kabelvåg, Mjaavatnbrygga i Vefsn, Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, VM 2027 i Narvik, og ikke minst den fylkesdekkende storsatsingen Bodø 2024. I tillegg kommer videreføringen av andre kulturortilbud som scenesintruktører, distriktsmusikere, m.m.

Alt fylkeskommunen skal gjøre de kommende årene vil legges inn under et klima- og miljøregnskap, og det vil bli kuttet 30% i utslippene innen 2022. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for alt fylkesrådets arbeid, for fremtiden kommer til å kreve omstilling av oss alle. Bærekraft, både sosialt, miljømessig og økonomisk er en absolutt forutsetning, som fylkesrådet har lagt inn som en bærebjelke som fylkesrådet har lagt inn i både budsjett og økonomiplan.