Ungdommen vår er fremtiden. For mange har koronapandemien vært spesielt vanskelig. Mange har også hatt det utfordrende før pandemien, og kommer til å fortsatt ha det vanskelig når samfunnet blir mer normalt. Vi har sett en skremmende økning i henvendelser om spiseforstyrrelser blant unge. Hjelpen må komme raskt, og være nær de som trenger det.

Høyreregjeringen har ikke satset nok for å få i gang det løftet for å styrke unges psykiske helse. Vi må gjøre så mye, mye mer!

Arbeiderpartiet vil ha et krafttak for det forebyggende arbeidet, lavterskeltilbudene og behandlingstilbud, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Det må bli billigere for unge å få psykisk helsehjelp, også uten at det er satt noen diagnose. Vi ønsker mer individtilpasset behandling og mindre standardiserte pakkeforløp – nettopp for at folk skal få den hjelpen de trenger. Vi er alle ulike, med ulike behov og da må tilbudene tilpasses hver enkelt.

I vår 100-dagersplan for en ny regjering skal vi bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommunene kan gi denne hjelpen uten krav om henvisning.

Det er helt nødvendig med et krafttak for de unges psykiske helse, i kommunene der de bor. Lavterskeltjenester i kommunen er livsviktig, og psykisk helsehjelp må være tilgjengelig for de som har behov for den.

Vi vil fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern. Det skal ikke være økonomien som avgjør om man får den hjelpen man trenger. Vi skal sikre at de som får oppfølging av BUP, også får videre tilbud etter behov når man er fylt 18 år. Vi må styrke det forebyggende arbeidet mot selvmord, og vi skal erstatte pakkeløsningene med mer brukertilpasset behandling basert på tillit til fagpersonenes vurderinger.

Ungdommen er fremtiden vår. Uavhengig av hvor du bor eller størrelsen på lommeboka, skal alle ha mulighet til å lykkes, og få den hjelpen de trenger på veien.

Nå er det de unges tur – det er vår viktigste jobb!