Gå til sidens hovedinnhold

Et rettferdig fødetilbud

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mona Nilsen, Stortingskandidat for AP i Nordland, lover at AP går til valg på styrking av fødselsomsorgen og oppfølgingen ute i distriktene. De går til valg på å sørge for at jordmordekninga blir bedre og alle fødende får en god oppfølging før, under og etter fødsel uansett hvor de bor i landet. Hun skriver videre at AP vil styrke fødetilbudet ved å øke bemanningen med mål om en-til en oppfølging fra jordmor. Dette er viktige løfter, men hun sier ingenting om mangelen på jordmødre.

Jeg reagerer på at Mona Nilsen, AP, ikke nevner behovet for å utdanne flere jordmødre.

Riksrevisjonen 2019 publiserte en urovekkende rapport etter å ha undersøkt flere av landets helseforetak. Rapporten viser knallrøde tall og betegnes som alvorlig. Kontrollen viser at foretakene har store bemanningsutfordringer – og rapporten fastslår at jordmormangel har innvirkning på kvaliteten på fødselsomsorgen og pasientbehandlingen.

For få utdannes. Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Her er noen av hovedfunnene i rapporten:

• I nesten halvparten av enhetene med jordmødre kommer mellom 20 og 50 prosent av dem til å nå pensjonsalder innen fem år.

• Blant ledere for jordmødre oppgir én av fire at det er vanskelig å rekruttere utenom utdanningsstillinger. Hittil har det ikke vært vanlig å gi jordmødre utdanningsstillinger. Kun én av ti jordmødre i spørreundersøkelsen har fått tilbud om utdanningsstilling.

• Hver sjette jordmor er over 60 år og må erstattes om få år. Samtidig har det i perioden fra 2014 til 2018 blitt uteksaminert færre jordmødre enn kandidatmålene. Det kan bety at det ikke utdannes nok jordmødre til å dekke det fremtidige behovet.

• Blant jordmødre jobber to av tre deltid. Mange av dem ønsker en høyere stillingsbrøk. Dette går utover kvaliteten på pasientbehandlingen.

• Helseforetakene har ikke nok praksisplasser – og oppretter ikke nok utdanningsstillinger for jordmødre.

Denne rapporten bekrefter det Jordmorforbundet har påpekt i årevis. Jordmormangelen er en varslet krise og har i flere år vært en av de yrkesgruppene med størst personellmangel i landet. Dette viser tydelig at helseforetakene fortsatt ikke har igangsatt planer for å skaffe seg oversikt over utfordringene og iverksatt tiltak som kan bidra til å løse problemene.

40 prosent av de undersøkte sykehusene har mislyktes i å rekruttere jordmødre, sykepleiere og spesialsykepleiere de siste tre månedene, og både regjeringen og helseforetakene er bakpå. Likevel er fødselstilbudet ikke nevnt i Ny nasjonal helse- og sykehusplan

I perioden 2014–18 er det uteksaminert færre jordmødre enn behovet tilsier. Dette viser at jordmormangelen ikke er tatt tilstrekkelig på alvor, på tross av varslene fra Jordmorforbundet. Det utdannes ikke nok jordmødre til å dekke det fremtidige behovet. Jordmorforbundet vil påpeke at innbyggerne skal ha en likeverdig helsetjeneste med et tilgjengelig og trygt fødetilbud over hele landet. Bosted skal ikke bestemme om du får et godt eller dårlig fødetilbud.

Omsorg på vent. Kuttbudsjetter og skjulte effektiviseringskrav har ledet til nedbemanning, sommerstenging og nedleggelse av fødetilbud flere steder i landet. Jordmødre er lei av å få beskjed om å løpe fortere. Mangelen på jordmødre merkes tydelig i praksis og har betydning for å beholde kompetente jordmødre i arbeid.

Jordmorforbundets kartlegging viser at over 60 prosent av jordmødrene ved landets fødeklinikker har redusert stillingen sin som følge av for stort arbeidspress på jobb. Flere studieplasser og bedre bemanning på fødeavdelingene er tiltak regjeringen må prioritere snarlig. Jordmorforbundet reagerer på at fødetilbudet – til tross for store utfordringer i fødselsomsorgen – ikke er nevnt i Ny nasjonal helse- og sykehusplan én eneste gang.

Føde og barsel virker å være salderingspost i helseforetakene og det blir mer og mer utstrakt bruk av sommerstengte fødeavdelinger.

Helseforetaksmodellen som Jens Stoltenberg innførte i 2002 baserer seg på markedsstyring og stykkpris. Vil AP fjerne denne modellen?

Kommentarer til denne saken