I statsråd fredag ba regjeringen Stortinget om å godkjenne kostnadsrammen for tre nye eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekt på Evenes flystasjon. Den samlede investeringsrammen for prosjektene ligger på over 1,1 milliarder kroner.

Regjeringen ber også Stortinget godkjenne kostnadsrammen for tre nye skip til Kystvakta. Dette investeringsprosjektet har en kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner.

Flystasjonen skal sikres

Prosjektene skal sørge for fornyelse og forbedring av eksisterende infrastruktur – til tillegg til sikringstiltak på og rundt flystasjonen.

Før Evenes flystasjon kan tas i operativ bruk, skal det investeres i vern og sikring av flystasjonen.

– Gjennomføring av luftoperasjoner i fred, krise og krig med nye moderne kapasiteter som F-35 og P-8 på Evenes flystasjon innebærer at eksisterende infrastruktur for vern og sikring må oppgraderes, heter det i proposisjonen som ble lagt fram i Statsråd i fredag.

Bygger ny hovedport

Inne på Evenes flystasjon skal det blant annet etableres et nytt og tidsriktig overvåkingssystem for å oppdage og verifisere eventuelle trusler mot basen.

Hovedporten skal også oppgraderes for å sikre en effektiv kontroll av kjøretøy og personell som skal inn på flystasjonen. Den nye hovedporten skal bygges nord for dagens port, og med områder for parkering for kjøretøy som ikke skal inn på basen.

Krafttilførselen skal forsterkes

– I tillegg skal det etableres et nytt vaktbygg, post- og varemottak samt avfallsstasjon, framgår det av proposisjonen.

 

Men det skal bygges mer. Det er blant annet behov for en ny høyspent kraftforsyning for å forsterke krafttilførselen til flystasjonen.

Det skal også legges strømforsyning fram til områdene som er avsatt til de nye maritime patruljeflyene – og til kampflyene som skal stå i NATO-beredskap. Videre skal det investeres i nye røranlegg for vann og avløp.

Data- og fiberkabler

I prosjektet skal det også legges fjernvarmerør fra den nye energisentralen som skal bygges på flystasjonen.

 

Blant andre prosjekter som ligger i investeringsrammen som regjeringen nå ber Stortinget om å godkjenne, ligger data- og fiberkabler, samt veier til de nye områdene som skal tas i bruk for de maritime patruljeflyene sør-vest på basen.

La fram Evenes-tall

Proposisjonen skal etter planen behandles av Stortinget i juni.

Onsdag la Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fram konseptvalgutredningen for Evenes, samt den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet. Den eksterne kvalitetssikringen anslår at utbyggingen på Evenes vil koste 4,44 milliarder kroner. Det er 280 millioner kroner mer enn Stortinget har sagt ja til. Forskjellen i beregning fra Forsvarsdepartementet og de eksterne kvalitetssikrerne er anslaget på usikkerhetsfaktorene i prosjektet.