Konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics har fått oppdraget med å gjennomgå tall og løsninger for utbyggingen av Evenes. Det bekrefter underdirektør i Forsvarsdepartementet Ann Kristin Salbuvik, etter spørsmål fra Fremover.

Holder seg til rammene

Det var i begynnelsen av november at Forsvarsbygg leverte en såkalt konseptvalgsutredning for utbyggingen på Evenes til Forsvarsdepartementet. Da forsikret direktør for utbyggingen, Olaf Dobloug i Forsvarsbygg, at både løsninger og kostnader var innenfor rammene som var gitt av Stortinget på 3,5 milliarder kroner – pluss kostnader knyttet til vedlikehold og oppgradering på 700 millioner kroner.

Ny hangar for P8 Poseidon

Innholdet i konseptvalgutredningen med de anbefalte løsningene fra Forsvarsbygg er foreløpig ikke offentliggjort, men beskriver i detalj anbefalte løsninger for blant annet plassering av hangar og annen infrastruktur knyttet til basen for de nye maritime patruljeflyene (MPA) P8 Poseidon.

 

I forbindelse med at de gamle patruljeflyene P3 Orion skal fases ut, og at Evenes skal overta som base for flyene som i dag holder til på Andøya, skal det blant annet bygges en ny hangar med plass til flere av de fem flyene. Bare denne investeringen er kostnadsberegnet til over én milliard kroner.

Skal være klar til 2021

Forsvarsbygg har vurdert seks ulike områder for å plassere P8-hangaren, og har avklart om sitt førstevalg når konseptvalgutredningen nå er til ekstern kvalitetssikring.

 

Konseptvalgutredningen beskriver også plasseringen av sheltere for kampflyene F-35 som skal stå på 15 minutters beredskap for NATO (QRA), plassering av ammunisjonslagre, kontorer, forlegninger og alle andre løsninger som må være på plass og ferdige til Evenes overtar QRA-oppdraget fra Bodø flystasjon i 2021, og som base for P8 Poseidon fra 2023.

Ferdig i løpet av mars

Årsaken til at Atkins og Oslo Economics nå skal gjennomgå konseptvalgutredningen er retningslinjer som er gitt av Finansdepartementet for investeringer over visse størrelser. Flere statlige prosjekter har vært gjennom liknende eksterne kontroller, som blant annet kjøpet av nye redningshelikoptre.

 

Etter det Fremover erfarer er planen at konseptvalgutredningen skal være ferdig gjennomgått av Atkins og Oslo Economics i begynnelsen av mars.

Fra Forsvarsdepartementet får Fremover opplyst at Regjeringen vil orientere Stortinget om konklusjonene i konseptvalgutredningen i løpet av vårsesjonen i 2018.

Flere konsekvensutredninger

Tidligere har Forsvarsdepartementet, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet,  gjennomført en distriktsmessig konsekvensutredning for å få vurdert ringvirkningene knyttet til nedleggelsen av Andøya flystasjon, og etableringen av kampflybase og basen for de maritime patruljeflyene på Evenes.

Smafunnsøkonomisk lønnsomt å flytte fra Andøya

Forsvarsdepartementet har også gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse der flere alternative løsninger til nedleggelsen av Andøya flystasjon og en samling på Evenes ble vurdert.

 

Analysen, som ble gjennomført av Pricewaterhouse Coopers, beskriver kostnader og ringvirkninger for både Evenes og Andøya. Pricewaterhouse Coopers konkluderte med at det var samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte de maritime patruljeflyene fra Andøya til Evenes.

Merkonstnaden med å beholde begge basene var blant annet årlige driftsutgifter på over 200 millioner kroner.