Gå til sidens hovedinnhold

Evenes kommunes boligtomter

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I føljetongen om Høgtun boligfelt er det stadig aktivitet, og dessverre skaper dette svært unødvendig negativ omtale for kommunen.

Det hele er, også for oss som står midt i situasjonen og deltar på møtene, uoversiktlig. Jeg skal her gi et bilde av de faktiske forhold, og vil vise de faktiske vedtak og forslag som har kommet frem til nå i saken.

Høgtun boligfelt og Eveneslagrenes ønske om å kjøpe 2 boligtomter med tilleggsareal var første gang oppe til politisk behandling 27. august inneværende år, i formannskapet under sak 39/19.

Rådmannens forslag til innstilling i saken var: «Rådmannens vurdering i saken er tatt til orientering, og Formannskapet støtter innhenting av takst/verdivurdering for avgjørelse om salg kan tas opp.»

Merk at administrasjonen her tydeliggjør at avgjørelse om salg ikke var forberedt i saken. Merk også at administrasjonen handler i tråd med kommunestyrevedtaket fra 8. februar i 2017, da vi vedtok ny boligstrategi. Den ble vedtatt enstemmig, og i denne kan det leses at «boligentreprenører kan kjøpe hele tomteområder, til markedspris, for videre utvikling». Da alle lokalpolitikerne i Evenes stilte seg bak det, er det naturlig å tro at markedspris er aktuelt også om en skal kjøpe deler av boligfelt.

I behandlingen ble det fremmet følgende forslag:

Svein Nilsen, SP: «Søker tilbys å kjøpe tomten i Høgtun til kr. 25,- pr. m2.»

Viveka Teräs, H, fremmet tilleggsforslag dersom forslag fra Svein Nilsen ble vedtatt: «Før salg av areal kan gjennomføres skal det foreligge en omforent avtale mellom kjøper og selger om fordeling av kostnader til fellesarealer, omregulering av feltet og andre forhold som naturlig tilkommer.» Bakgrunnen for tilleggsforslaget var svært liten oversikt over kostnader som ville tilkomme, og at det på direkte spørsmål til Senterpartiets kandidat var klart at ingen andre kostnader enn salgssummen skulle tilkomme kjøper. Dette er ikke i tråd med gjeldende praksis, som bygger på vedtak fattet i kommunestyret.

I ettertid gikk Arbeiderpartiet hardt ut og hevdet at «Høyre vil ikke snakke om det. De står ved det formannskapet gjorde. Og effektivt stopper boligbygging i Evenesmark på ferdig regulerte tomter». Dersom de kom til makten etter valget skulle de gjøre om på dette. Vedtaket var stikk i strid med APs politikk i Evenes (selv om de har stemt for vilkårene tidligere). APs medlem av formannskapet som stemte for Høyres tilleggssvedtak, ble for åpen sene satt på plass i lokalavisen. APs representant representerte ikke partiets politikk leste vi.

Vedtaket i denne saken ble at både SP og H fikk gjennomslag. Søker om tomt fikk nå tilslag om kjøp.

5. november var det nytt formannskapsmøte. Ordfører hadde bedt om at saken skulle tas til ny politisk behandling. Saken ble fremmet uten innstilling fra rådmannen og her viser vi til hva som ble foreslått i møtet:

Forslag fra Arbeiderpartiet, fremstilt av Terje Bartholsen 1. Vedtak i Formannskapsak 39/19 oppheves. 2. Formannskapet ber rådmannen legge frem et forslag til prissetting av kommunale boligtomter i desembermøtet for å sikre forutsigbarhet for kjøpere. 3. Inntil en forutsigbar prissetting er etablert selges inntil fem boligtomter i feltene Høgtun og Kleiva til Kr 25/kvadratmeter. 4. Alle salg må sikre tilbakekjøp innen to år om bygging ikke igangsettes.

Forslag fra Høyre, fremstilt av Jardar Jensen 1. Formannskapet ber rådmannen legge fram et forslag til prissetting av kommunale boligtomter i desembermøtet for å sikre forutsigbarhet for kjøpere. 2. Pris endres til kr. 150,- kr pr. m2. 3. Som punkt 2 i formannskapssak 39/19 4. Alle salg må sikres tilbakekjøp innen 1. år om byggingen ikke igangsettes.

Formannskapets vedtak i sak 57/19 ble til slutt:

1. Vedtak i Formannskapsak 39/19 oppheves. 2. Formannskapet ber rådmannen legge frem et forslag til prissetting av kommunale boligtomter i desembermøtet for å sikre forutsigbarhet for kjøpere. 3. Inntil en forutsigbar prissetting er etablert selges inntil fem boligtomter i feltene Høgtun og Kleiva til Kr 25/kvadratmeter. 4. Alle salg må sikres tilbakekjøp innen 1. år om byggingen ikke igangsettes

Arbeiderpartiet holdt altså sitt valgløfte om å ta saken opp til ny politisk behandling. De fjernet tilleggsforslaget til Høyre, og faktum var nå at boligtomtene skulle selges til Kr 25/kvadratmeter. Budskapet var ikke til å misforstå; ingen andre kostnader skulle tilkomme kjøpere av disse tomtene. Det kan nevnes at Høyres forslag om endret pris var begrunnet i takst tatt i Kleiva. Samtidig ble vedtaket fra formannskapet i august opphevet. Det er ensbetydende med at firma som hadde fått tilbud om å kjøpe tomt ikke lengre hadde dette tilbudet. Inntil 5 tomter i Høgtun og Kleiva var derimot lagt ut åpent for salg. Parallelt med behandlingen av denne saken, har det også i høst blitt kjent at Forsvarsbygg jobber med å få på plass en rekke boenheter i nærkommunene rundt Evenes Flystasjon. Høgtun Boligfelt er det kommunale boligfeltet som ligger nærmest flystasjonen. Det er det boligfeltet som først ble lagt beslag på, da kommunen i 2017 gikk ut med tilbud om gratis tomter for en begrenset periode. Den gang var det en utbygger som ønsket hele feltet. Vilkårene som lå til grunn da, var nedfelt i sak 29/17, som kommunestyret behandlet 4. mai 2017. Bakgrunnen for den saken var nok også boligstrategien som da allerede var vedtatt. Når Forsvarsbygg har signalisert at de nå er i gang å arbeide med boliger, er det ikke så rart at firma ser muligheter her i Evenes. Det samme skjer i nabokommunene våre. Forsvaret etterspør. Noen må tilby. Det er et marked for boliger her! Det er åpenbart at flere firma sitter på gjerdet og avventer hva forsvaret nå vil foreta seg. Store investeringer medfører som regel risiko for utbygger, og da er det kjærkomment og ha noen faste holdepunkter å forholde seg til. Etter nytt vedtak var fattet 5. november i formannskapet, ble 4 henvendelser rettet om kjøp av tomt i Høgtun. Rådmannen satte nå saken på sakskartet igjen og fremmet følgende forslag til innstilling på formannskapsmøtet 27. november: «Rådmannens gis fullmakt til salg av hele feltet i Høgtun og 5 tomter i Kleiva med de betingelser som er vedtatt i sak 57/19.»

At Høyre ikke kom til å gå for denne innstillingen burde ikke komme som en overraskelse. Gjennom et leserinnlegg etter formannskapsmøtet 5. november hadde to av Høyres representanter gitt klart uttrykk for partiets syn. Dette lå til grunn når behandling av sak 69/19 tok til 27. november.

Saken ble debattert lenge, og mange momenter var oppe. Høyre påpekte og refererte til at saken var to-delt. En del gikk på pris, en annen gikk på betingelser. Det har åpenbart vært betingelsene som har vært roten til alt vondt for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Prisen har de hatt gjennomslag for hele veien. Førøvrig kan det nevnes at vi fortsatt mener at tomtene våre burde selges til takst. Men tilbake til disse betingelsene. Hele veien gjennom debattene har vi hevdet at aktørene må likebehandles. Informasjon om kostnader må administrasjonen få muligheten til å presentere. Hele tiden har det blitt stoppet. Vi mener fortsatt at kjøper betaler de kostnader som naturlig tilkommer, slik praksis er. Jeg spurte også hva som lå til grunn for at AP og SP hadde endret standpunkt om vilkår. De var jo enige i mai 2017, og stemte for rådmannens vurderinger sammen med resten av kommunestyrets medlemmer. Jeg viste til dette i debatten 27. november, og refererte til kommunestyrets vedtak i sak 29/17 også i forslaget.

Høyre la først muntlig frem alternativt forslag til vedtak, og senere i møtet ble det fremmet skriftlig. Da støttet av ETL. Forslagene som ble fremlagt i sak 69/19 var:

Forslag fra H/ETL fremmet av Sisilja Viksund

1. Formannskapets vedtak i sak 57/19 punkt 2 legges fram i første kommunestyremøte i 2020. 2. Kommunestyrets vedtak, med rådmannens vurderinger, fra sak 29/17 angående vilkår for utbyggere ved salg av boligområder, tas til følge ved fremtidige eiendomssalg. Vilkår det vises til er: Utbygger ferdigstiller kommunal teknikk (vei, vann og avløp) der dette mangler, og til den standard som kommunen fastsetter. Kommunal teknikk overføres kommunen vederlagsfritt etter utbygging.

Utbygger forestår utarbeiding av reguleringsplan eller endring av denne der dette er nødvendig. Utbygger dekker omkostninger som offentlige gebyrer og avgifter. Det presenteres et prospekt som viser planlagt utbygging før det gis tilsagn om areal.

Forslag fra SP og AP fremmet av Toril Larsen

1: Eveneslagrene tilbys å kjøpe de to forespurte tomtene i Høgtun til kr 25/kvm. 2: Gard Berg Jensen tilbys å kjøpe fem tomter i Høgtun til kr 25/kvm. Fire av tomtene som forespurt, den femte velges i dialog med kommunen. 3: Pisko AS tilbys å kjøpe fem tomter i Høgtun til kr 25/kvm. 4: Tilbudet om inntil fem tomter i Kleiva til samme betingelser opprettholdes. 5: Kjøperne bærer oppmålingskostnader og øvrige direkte kostnader forbundet med salget. 6: Formannskapet ber rådmannen fremme en sak til kommunestyrets første møte i 2020 for å sikre forutsigbare og enkle salg av tomter i fremtiden

Ved avstemming ble SP og AP sitt forslag vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer fra H og ETL.

Og her må vi altså bemerke til vår store overraskelse at SP og AP plutselig kommer med helt nye toner i saken. Deres foreslåtte punkt 5 sier nå at kjøper skal betale direkte kostnader forbundet med salget. For øvrig et såpass rundt formulert begrep at en kan lure på hva de putter inn i den sekken. Det kom ikke så tydelig frem i debatten. Etter å ha snakket med utestemme om dette i snart 3 måneder, var de plutselig enige i at det måtte være noe mere enn bare de 25 kronene i tomtepris. Dog hevdet de fortsatt at dersom kostnader knyttet til omreguleringer var noe som ble aktuelt, var dette noe som kommunen skulle betale. Dette altså i strid med kommunestyrets tidligere vedtak. Nå ble samtidig 3 aktører gitt tilsagn om kjøp av tomter. Den 4 aktøren som har signalisert interesse i Kleiva ble ikke trukket frem. Tomtene i Kleiva ble fortsatt lagt åpent ut, men merk at det spesifiseres at samme betingelser opprettholdes for disse. Det betyr at tomtene i Kleiva koster 25 kr per m2, og fortsatt står uten kostnader som naturlig tilkommer ved salg. Sa noen forskjellsbehandling? Eveneslagrene har altså gått fra 1. Tilbud om kjøp, med vilkår, til 2. Tilbaketrukket tilbud om kjøp, men med åpen invitasjon til kjøp uten vilkår, og til 3. Tilbud om kjøp, med vilkår. Jeg bare nevner det. Er det sånn vi skal behandle de firma som kommer til oss?

Jeg er glad for at ETL støttet oss i denne saken. De har i ettertid varslet media om at de mener vedtaket kan være ulovlig. Grunnen er at formannskapet ikke kan «trumfe» kommunestyrets vedtak. Ordførers reaksjon i media er at han er “forbauset over de iherdige forsøkene på å hindre boligbygging i Evenesmark.” Han hevder også at problemstillingen ikke har vært berørt i saksfremleggene. Vi har berørt dem til gangs. Vi har til og med vist til dem i forslag til vedtak. Dette er kjent for formannskapets medlemmer.

Heldigvis er det en ting alle er enige om: Utbyggere og nye innbyggere er velkommen til Evenes.

Men det kan synes som om vi ikke helt vet hvordan vi skal ta imot dem enda.

Så er det et faktum at vi politisk skal ta stilling til mye mer enn bare salg av tomter. Vi skal sørge for at innbyggerne våre går en fremtid i møte som er forutsigbar.

Kommunen har en sterkt presset økonomi, og nå har vi et forslag til budsjett som er vedtatt av AP og SP i formannskapet. Der brukes det langt mer penger enn vi har. Og at en i tillegg budsjetterer med inntekter fra en rekke innbyggere som ikke bor her er mildt sagt skummelt. Mange av tiltakene som ønskes gjort er nok alle i Evenes enige i. Men det skal faktiske penger til for å betale faktiske utgifter. Kanskje vi burde startet med å få faktiske inntekter?

For det som ikke er foreslått av SP og AP i budsjettet for 2020; er kostnadene vi må ta for å opparbeide og ferdigstille grøntområdene i boligfeltene i Høgtun og i Kleiva. Samt vei, vann og avløp som administrasjonen så tydelig har sagt må forbedres. Og siden vi nå har stilt som vilkår at bygging av boliger i disse feltene må påbegynnes i løpet av et år etter salg, må vel kommunen sørge for at infrastrukturen også er klar? Jeg stilte for øvrig posisjonen det spørsmålet i formannskapsmøtet.

Nok et langt leserinnlegg går mot sin ende. Det er fortsatt et komplekst arbeid. For omfattende til å forklare i noen få setninger. Og som jeg bemerket i siste formannskapsmøte; Denne situasjonen er det ikke Høyre som har sørget for.


Kommentarer til denne saken