Evenesordførerens bidrag til en mer redelig debatt

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

DEbatt: I et nylig publisert leserinnlegg beskriver Evenes-ordføreren debattanter som støtter «Bevar Andøya Flystasjon» med ordelag som: «de fleste debattantene er mer opptatt av å fremsette uriktig påstander ….», «det har vært en endeløs rekke av påstander som stort sett samtlige er uriktige» og «….ønsket om å feilinformere flest mulig, mest mulig». Jeg forstår at ordføreren her forsøker å innta offerrollen i denne saken, men å påstå at de fleste debattantene fremsetter uriktige påstander er etter mitt syn å gå langt over streken, direkte frekt og en ordfører uverdig. Er det virkelig på dette nivået ordføreren i Evenes ønsker å føre debatten? Dessuten, når hovedpoenget gjennom kjente hersketeknikker er å generalisere og hevde at motparten farer med usannheter så bør ordføreren holde deg til sannheten selv.

For ettertiden vil jeg be ordføreren i Evenes om å tilbakevise det han oppfatter som usannheter etter hvert som de fremsettes slik at vi kan få en reel faktadiskusjon fremfor å fremsette slike generelle beskyldninger.

Vi er mange på Andøya som er engasjert i saken. Noe annet ville være utenkelig etter å ha lest dokumentasjonen som regjeringen 17. juni i år la frem som argument for nedleggelse av Andøya Flystasjon. Vårt hovedanliggende er først og fremst å vise hvor bra vår egen flystasjon er, både kvalitetsmessig og geografisk, men når vurderinger omkring viktige forhold i Regjeringens foreslåtte alternativ er mangelfulle og/eller fraværende må vi ha lov til å stille spørsmål, samt påpeke feil og mangler. Vi forstår godt at det smerter og irriterer at vi stiller betimelige spørsmål, men også vi er opptatt av «det beste for Nord-Norge, Norge og NATO» som Kristiansen skriver avslutningsvis i sitt innlegg.

Ordføreren later til å være i en posisjon hvor han kan garantere at PwC-rapporten ikke er utformet for å underbygge en allerede fattet beslutning. I sin iver etter å få vedtatt oppbygging av Evenes bør han stagge seg litt, ikke minst i respekt for et helt samfunn som nå er truet på bakgrunn av en rapport som man enten må være regjeringsmedlem eller bosatt i Evenes for å kunne stille seg bak. Andøy kommune har allerede påpekt en rekke forhold som avslører manglende, om ikke totalt fraværende kvalitetssikring av rapporten. Beslutningsgrunnlaget som nevnte rapport er ment å være er rett og slett alt for dårlig til at Stortinget skal kunne fatte en så viktig beslutning. Jeg vil hevde at regjeringen, med bakgrunn i de siste ukers avsløringer burde endre sin innstilling på dette punkt i LTPen. Som ordføreren i Andøy allerede har vært inne på – om ikke FD/PwC klarer å hente ut enkle tall fra regnskap og gjengi dem korrekt i rapporten, men faktisk klarer å bomme med 90%, hva skal man da tro om de mer kompliserte kalkyler og vurderinger som er gjort i fm utarbeidelse av rapporten?

Den Norske stat og det Norske forsvar har lang historikk hva gjelder å tilføye kostnadsdrivende elementer etter at viktige irreversible vedtak er fattet og derigjennom sprenge alle budsjettrammer. Vi ønsker å bidra til at dette ikke skjer i denne prosessen, ved å kreve at det gjøres et grundig, kvalitetssikret forarbeid hvor alle parter blir hørt, hvor vi får fremlagt kalkyler og får utfyllende og fullverdige svar på våre spørsmål.   

PwC er som ordfører Kristiansen skriver et internasjonalt og velrenommert konsern. Denne rapporten kunne FD fint ha skrevet selv, men det er viktig å fremvise at konklusjonene har komme fra et innleid konsulentselskap. I note 2 i PwC’s rapport vises det til «Forsvarsdepartementet (2015). Innspill til samfunnsøkonomisk analyse.». Dette er et notat vi ikke får innsyn i og som gav PwC rammene for den rapporten de var satt til å utarbeide. Jeg vil anta at mange av de uforståelige konklusjoner og tall har sine utspring fra dette retningsgivende dokumentet. Det hadde vært fint om Forsvarsdepartementet hadde frigitt nevnte dokument samt all annen retningsgivende informasjon som er gitt i prosessen slik at vi kanskje kan frikjenne PwC, eller i det minste kan forstå hvorfor PwC konkluderer slik de gjør.

Dersom ordføreren i Evenes ikke er villig til å ta inn over deg at Evenes har dårlige innflygningsforhold, så må han i det minste slutte å hevde at «sannheten er tvert imot». I min verden kan ikke «tvert imot» av «dårlige innflygningsforhold» bety annet enn at han mener at Evenes har gode innflygningsforhold, og det blir etter mitt syn bare tøvete, og tenderer til løgn. – Og det i et leserinnlegg hvor hans hovedanliggende er frustrasjon over uredelighet og at «motparten» farer med usannheter og løgn. Vi har i sommer bl.a. lest i pressen at «amerikanerne skal ha funnet innflygningsforholdene på Evenes som dårlige, og at de mener flyplassen er uegnet til testing av sine Global Hawk- og Triton-droner», og det mener jeg sier det meste. Amerikanerne ønsket seg til Andøya.

Jeg vil dessuten minne om at flyforhold har vel så mye å gjøre med topografiske forhold som vind alene. Topografien på Andøya kan redegjøres for med ett ord: Flatt. Evenes er alt annet, og det påvirker de flytekniske forhold.

Jeg registrerer at ordfører Kristiansen i sitt innlegg bruker relativt mye plass på å redegjøre for at satellittbaserte innflygningssystemer vil gjøre basen bedre rustet og at det vel er «grunn til å tro at nye fly vil bruke ny teknologi». Dette er vel langt på vei å erkjenne at innflygningsforholdene ikke er gode, samtidig som han sår usikkerhet om hvorvidt de nye flyene faktisk vil bruke slik teknologi.

Når ordføreren så sarkastisk bruker anførselstegn rundt ordet «eksperter» som har uttalt seg om været på Evenes antar jeg at det er Edmar Schaug-Pettersens innlegg han sikter til. Schaug-Pettersens uttalelse er uten tvil en ekspertuttalelse i denne sammenheng og da kan Evenesordføreren bare vise så mye han vil til «statistikker fra Avinor, allmennkunnskap og meteorologiske rapporter». Schaug-Pettersen har 35 års fartstid som flymeterolog i forsvaret og har jobbet på samtlige militære flystasjoner i Norge, herunder flere ganger på Evenes.

Når Schaug-Pettersen skriver at «Evenes var og er et mareritt hva angår rullebaneretning utsatt for sterk sidevind, ofte i kombinasjon med glatt rullebane (vann på is). Bratt innflygningstrase fra nord med turbulens og mye vann/fuktighetskilder i området skapte ofte plutselige dårlige landingsforhold. På samme dag med relativt dårlig vær kunne flyoperasjoner avvikles fra Andøya, Bodø og Bardufoss men Evenes fikk ikke "ett fly i lufta" av værmessige forhold» så er det en viktig uttalelse som ordføreren i Evenes kan ta til etterretning og avstå fra å bagatellisere og latterliggjøre. Schaug-Pettersen påpeker et svært viktig moment som burde være et av de viktigste kriterier når man skal bestemme hvor forsvarets eneste militære flybase i Nord-Norge skal ligge. Regjeringen skriver i LTPen at jagerfly er sensitive for vind, og fakta er dessverre slik at når de militære flyene må på vingene så må de det – og det gjelder både MPA (det vet vi etter 50 års drift med Orion på Andøya) og F-35. De kan ikke sitte på Evenes å vente på bedre vær.

Siden ordføreren er så lei av spørsmål om plass på Evenes så kan han jo heller bidra til å frembringe en plan som motbeviser det vi har så utrolig vanskelig for å tro – nemlig at det er plass til alt det en samlokalisert militær enebasebase i Nord-Norge må kunne dekke. Jeg vil utfordre Kristiansen til å bidra med å lette litt på trykket ved å fremskaffe en troverdig plan som innenfor FD’s kostnadsrammer for enebase på Evenes viser at Evenes, med sine mange naturgitte arealbegrensninger (vann, topografi og naturreservater), er i stand til å huse all den aktivitet som skal inn på basen i daglig drift, under øvelse og ved en mobilisering. Det må være lov for oss å be om en arealmessig og tilhørende økonomisk redegjørelse før stortinget skal fatte et irreversibelt vedtak i saken.

Evenes har arealbegrensinger og skal i den foreslåtte løsning i det daglige huse MPA-basen, fremskutt QRA, fremtidig drone-skvadron med tilhørende hangarer i tillegg til en stadig økende sivil lufttrafikk. I tillegg har som kjent amerikanerne luftet at de kan være interessert i en permanent amerikansk fremskutt base for overvåkningsfly, sannsynligvis med tilhørende skvadronsbygg/hangar etc. Under en øvelse eller mobilisering skal basen i tillegg bl.a. huse støttefunksjoner for egne jagerskvadronene, allierte jagerskvadroner med tilhørende støttefunksjoner (transportfly, tankfly, mannskaper etc), alliertes MPA med støttefunksjoner, egne fremskutte helikopterskvadroner med støttefunksjoner, alliertes helikopterskvadroner med støttefunksjoner, alliertes droneskvadroner med tilhørende utstyr, samt daglig trafikk av jagerfly, helikoptre og andre enheter fra alliertes hangarskip ute i havet utenfor norskekysten. Alt dette kommer i tillegg til transportfly og fly for personelltransport og utstyrstransport i fm luftbro til Evenes som sentralt mottakssenter under øvelse og mobilisering.

Ordfører Kristiansen applauderer til slutt i sitt innlegg statssekretær Øystein Bø’s uttalelse om endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser som underbygger viktigheten av beskyttelse av baser med langtrekkende luftvern. Langtrekkende luftvern er det bærende, operasjonelle argumentet i enebaseforslaget enten det skulle være enebase på Andøya eller på Evenes. Det har fra mange hold vært kommentert at langtrekkende luftvern er et luftslott da Norge hverken har et slikt system eller har under utredning innkjøp av slike systemer som etter hva jeg forstår skal være ekstremt kostbare. Ingen, og heller ikke statssekretær Bø har så langt sagt dette imot.

Så mener altså Forsvarsdepartementet, statssekretær Bø, og ordføreren i Evenes at Stortinget skal stemme for en enebaseløsning på Evenes som er tuftet på beskyttelse av et langtrekkende luftvern Stortinget ikke har fått presentert, ikke kjenner prisen på og ikke vet når eventuelt vil kunne være på plass. På toppen av det hele har Forsvarsdepartementet i sine føringer til PwC bestemt at antatte rammekostnader for dette systemet ikke skal medtas i kostnadsoppsettet for enebaseløsning Evenes og enebaseløsning Andøya – selvfølgelig for at politikerne ikke skal forstå hvilke kostnader det er snakk om. I neste omgang brukes et eventuelt vedtak om enebaseløsningen som argument for at det norske forsvar må investere i langtrekkende luftvern.

På tampen vil jeg oppfordre ordfører Kristiansen til å se litt nærmere på argumentasjonen for delt base. I dag har Evenes et vedtak om QRA-base, og Andøy kommune støtter det gjennom å forslå en delt løsning til tross for at økonomiske avsløringer viser at enebaseløsning Andøya også forsvarsøkonomisk er et vel så godt forslag som enebaseløsning Evenes. Når jula kommer kan Evenes være i den situasjon at de hverken har QRA eller MPA.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken