Ordføreren ser ingen grunn til å endre fartsgrensen på Fagernesveien

TETT: Omleggingen av trafikken til Fagernesveien fører til tett trafikk på den gamle E6.

TETT: Omleggingen av trafikken til Fagernesveien fører til tett trafikk på den gamle E6. Foto:

Kjøretiden økte med 31 sekund da farten ble satt ned fra 50 til 40 og sikkerheten er større, sier ordfører Rune Edvardsen.

DEL

Gruppeleder i Fremskrittspartiet, Jan-Olav Opdal, har sendt en interpellasjon til Bystyret i Narvik om fartsgrensen på Fagernesveien. Han viser til at Fagernesveien har en miljøfartsgrense på 40 kilometer i timen.

– Vi i Fremskrittspartiet mener at for å redusere de negative konsekvensene av stengt tunnel må hastighetsgrensen på Fagernesveien økes, slik at kødannelsene spesielt i rushtidene blir minst mulige, skriver Opdal.

Han stiller derfor følgende spørsmål til ordføreren:

– Vil ordføreren når veien det neste året igjen skal være E6, sørge for at tillatt hastighet på Fagernesveien økes til 50 og/eller 60 km/t på strekningen fra krysset Havnegata til jernbaneovergangen på Fagernes (ved Mathisen)?

20.000 kjøretøy per døgn

Ordfører Rune Edvardsen skrive i sitt svar at Fagernesveien er en offentlig kommunal samlevei hvor trafikkmengden normalt er målt til 8000 kjøretøy pr. døgn.

– I forbindelse med Statens vegvesen stenging av Fagernestunnellen i ca. 1 år ledes all E6 trafikk til Fagernesveien. Trafikkmengden er da anslått til totalt opp mot 20.000 kjøretøy pr. døgn. Staten veivesen har således utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på strekningen i forbindelse med de pågående tunnelarbeider, samt ivaretar et økt driftsnivå, skriver Edvardsen.

Helhetlig totalvurdering

Han sier videre at fartsgrensen på Fagernesveien er satt etter en helhetlig totalvurdering basert på flere punkter, inklusive trafikksikkerhetsvurderinger:

  • Narvik kommune har siden 2000 tallet i all hovedsak i tettbebyggelse etablert 40 km/t på samleveier og 30 km/t i alle boliggater. Dette basert på generell trafikksikkerhet.
  • Fartsgrense på 40 km/t i forhold til 50 km/t gir ikke økt kødannelse på strekningen Strekningen har en del avkjørsler til både næringsliv og fastboende. Ved en fartsgrense på 40km/t vil både faktisk og opplevd sikkerhet og mulighet for å kjøre ut på Fagernesveien fra avkjørselen være bedre med en fartsgrense på 40 km/t enn ved 50 km/t, og da særlig når døgntrafikken er om lag 20.000 kjøretøy.
  • Strekningen er en del av den vedtatte og etablerte overordnede gang- og sykkelveinett i Narvik kommune. Strekningen har en forholdsvis høy andel av både syklende og gående.
  • Det er etablert 7 stykk merkede fotgjengeroverganger på strekningen, inkl.fotgjengeroverganger som benyttes av barn i forbindelse med buss og skole
  • Dødsrisikoen for myke trafikanter som blir påkjørt øker fra 30 % til 80 % når fartsgrensen økes fra 40 km/t til 50 km/Siste reduksjon fra 50 km/t til 40 km/t medfører en økt kjøretid på kun 31 sekund for strekningen
  • Støvmålinger er etablert i Narvik sentrum og vil også i forbindelse med prosjektet bli etablert langs Fagernesveien. Ett av de kortsiktige tiltak foreslått fra Norsk institutt for luftforskning for å redusere støvplager er å sette ned fartsgrensen. Selv med forholdsvis høye renholdsfrekvenser vil et vogntog i 40 km/t virvle opp mindre støv enn et vogntog i 50 km/t.

– Erfaringen til nå viser at Fagernesveien fungerer som forventet etter omleggingen, skriver Edvardsen.

Han forteller at Statens vegvesen og Narvik kommune har jevnlig dialog om forholdene, inklusiv med berørte langsstrekningen.

– Ordføreren ser ikke noe grunnlag for at fartsgrensen på Fagernesveien skal økes til 50 km/t eller 60 km/t.

Artikkeltags