Sescalx AS har søkt om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbuørret til forskningsformål ved deres lokalitet ved Myrlangshaug o Gratangen kommune.

Den omsøkte tillatelsen er i tilknytning til de gitt akvakulturtillatelsene, og det er ikke søkt om endring av lokalitetenes MTB (Maksimal Tillatt Biomasse) eller fysiske endringer på anleggssituasjonen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark kan i sin vurdering ikke de at den omsøkte samlokaliseringen vil gi noen nevneverdig påvirkning på miljøet, og ser ikke det som nødvendig med en utslippsavtale i henhold til forurensningsloven § 8.

– Statsforvalteren har vurdert tilknytning av tillatelse til forskningsformål opp mot eksisterendeutslippstillatelse, og ser at omsøkte endring ikke utløser krav til behandling etter forurensingsloven§ 11, skriver de i sin tilbakemelding til Troms og Finnmark fylkeskommune som har oversendt søknaden til Statsforvalteren.