Fartsgrensen er satt ned til 60 kilometer i timen på strekningen Laberg – Garsnes og på strekningen Dalen – Rotvik. Det er bra. Men det er vanskelig å forstå og akseptere at ikke fartsgrensen blir satt ned til det samme på gården Sommerseth. Det burde absolutt vært sammenhengende fartsgrense 60 kilometer på hele strekningen Laberg – Rotvik på grunn av vegens beskaffenhet.

Da vegen ble «utbedret» og fikk asfalt for noen år siden ble den samtidig gjort smalere mange steder slik at to personbiler knapt kan møtes. Det ble den gang sagt at det skulle anlegges møteplasser så tett at man kunne se fra den ene til den neste. Det viser at vegvesenet allerede den gang innrømmet at det kunne bli trafikale vansker. Og det er det jo til fulle når store trailere og lastebiler er i farten. På strekningen med 80 kilometer er det flere avkjørsler til boliger og hytter. Trafikken til Garsnes medfører også økt trafikk av både kjørende og gående videre utover.

På gården Sommerseth er det avkjøringer til boliger nær en farlig sving og det er nødvendig for beboerne å krysse vegen i forbindelse med daglige gjøremål. Det er søkt om nedsettelse av fartsgrensen til 60 kilometer, men vegvesenet sier nei og viser til normer. Det poengteres også at det ikke har vært noen ulykker. For meg ser det ut som saksbehandlerne skjuler seg bak normene i stedet for selv å ta et fornuftig standpunkt ut fra de rådende forhold. Det ser nesten ut som at det kreves en ulykke for at fartsgrensen skal kunne settes ned – og ikke bruke «føre var prinsippet».

Vegvesenet sier at det er trafikantenes ansvar å avpasse farten etter forholdene og at det er politiet som er myndighet til å sikre at fartsgrensen blir overholdt. Det kan vi være enige om, men det er dessverre slik at enkelte bilførere betrakter fartsgrensen som minimumsfart og det er ikke mye politi å se på denne strekningen som ellers i Salangen .

Det snakkes om bolyst og at det må tilrettelegges for at eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme. Derfor syns jeg det er beklagelig at Salangen kommune ikke engasjerer seg i saken og prøver å legge press på vegvesenet.

Jeg bor ikke i Salangen, men i over 60 år har jeg vært på Sommerseth i ferier og ellers, så jeg har hatt god anledning til å følge med trafikkutviklingen, og med selvsyn registrert «nesten ulykker».