Endrede EU-regler gjør det mulig for Norge å gjeninnføre reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. 

Saken har i en årrekke vært viktig for den norske regjeringen, og Finansdepartementet er nå godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk.

– Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med EU-kommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge. Det er svært gledelig at vi nå kan gjeninnføre ordningen for transport og energi, legger hun til.

Arbeidsplasser i distriktene

De norske problemene oppsto da EU-kommisjonen i 2013 endret reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014. Regjeringen innførte fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den nye økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

– Dette er et viktig gjennomslag som vil sikre bedre vilkår for viktige bedrifter og arbeidsplasser i Distrikts-Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Innlemmes i EØS-avtalen

I mai i år vedtok EU-kommisjonen å ta norske innspill inn i regelverket om gruppeunntak for statsstøtteordninger. Det innebærer at den generelle ordningen med differensierte satser igjen kan inkludere selskaper innen transport og energi.

Endringene skal nå innlemmes i EØS-avtalen og i norsk rett, trolig i løpet av høsten. Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå å gjeninnføre differensierte satser for transport- og energi-sektoren, med virkning fra 1. januar neste år.

Saker fra 2014:

Nordkraft får ekstraregning på 8,5 millioner kroner

Nå må de blåblå ta ansvar

Fakta om endringene i differensiert arbeidsgiveravgift

  • EU og ESA endret høsten 2014 sitt regelverk for regionalstøtte. Enkelte sektorer måtte da ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.
  • Blant tiltakene som skulle bøte på dette, var en fribeløpsordning for alle sektorer som ikke lenger ville få lavere arbeidsgiveravgift. Den innebar at arbeidsgivere ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp.
  •  Regjeringen satte også av penger til infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge. Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen ble også gitt.
  •  I tillegg utvidet regjeringen ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til å gjelde mange nye kommuner.
  •  Onsdag kunngjorde regjeringen at den har fått gjennomslag i EU for endringer i regelverket for statsstøtte. Det innebærer at Norge igjen kan innføre generelt reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

(Kilder: NTB, Finansdepartementet)