5. september hadde Fremover en notis angående et vedtak om å flytte togledelsen for Ofotbanen til Trondheim. Nordland SV sin stortingsrepresentant, Mona Fagerås, har stilt samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, følgende skriftlige spørsmål: "Vil samferdselsministeren ta grep for å sikre beredskap, sikkerhet og driftsstabilitet for Ofotbanen ved å instruere Bane NOR om å reversere vedtaket om sentraliseringen av togledelsen?"

Mona Fagerås begrunner ønsket om reversering med at flyttevedtaket verken tar hensyn til Ofotbanens økende rolle i beredskap og forsyningssikkerhet eller mangel på togledere i Trondheim. Hun peker videre på at statistikk på avvik viser en svært kompetent og veldrevet togledelse over år, og at en slik tilgang på lokal tilgjengelig kompetanse er svært viktig for en bratt og værutsatt bane, og som er Norges mest trafikkerte jernbanestrekning i tonnasje.

Det er uklart om Jon-Ivar Nygård sin lille artikkel i Fremover 7. september er ment som et svar på Mona Fagerås sitt spørsmål. Her beskriver han hvordan Samferdselsdepartementet nå er i gang med å reversere Solberg-regjeringens jernbanereform sine "styringsmessige og organisatoriske utfordringer." Nå gjelder det derimot å ha som mål "å gjøre jernbanen best mulig for passasjerer, næringsliv og de ansatte."

Om dette målet også gjelder de ansatte i togledelsen for Ofotbanen, er foreløpig uvisst. Men i en utfordrende situasjon der en feilslått jernbanereform må tas tak i, bør vi beholde et meget godt fungerende system med lokal togledelse av Ofotbanen.