Det følger ingen nye penger med ved å tegne en samarbeidsavtale mellom kommunen og Sametinget. Det blir kommunen og Sametinget som selv må bekoste tiltakene i en avtale. Det følger derimot statlige penger med dersom kommunen blir forvaltningskommune for samisk språk. Sier kommunen ja, må regjeringen følge opp med økonomiske overføringer.

På vegne av de fire sameforeningene Ráhkka-Bjerkvik og omegn sameforening/NSR, IBSS-Hinnøy og omegn sameforening/NSR, Sálto-Salten sameforening/NSR og Bálák-Ballangen sameforening har vi følgende oppfordring til det nye kommunestyret i Narvik-Áhkánjárga og til Fellesnemnda:
FOLLOW THE MONEY! FØLG PENGESTRØMMEN VED Å SI JA TIL Å BLI SAMISK SPRÅKKOMMUNE!

Vi fire sameforeninger representerer en stor del av den samiske offentligheten i kraft av å være del av den nasjonale samiske organisasjonen Norske Samers Riksforbund (NSR) som også styrer Sametinget. Vi uttaler oss på vegne av mange samiske stemmer lokalt og nasjonalt.

Sameforeningene sendte brev til Fellesnemnda (Nye) Narvik i 2017 med krav om at den nye kommunen måtte bli del av forvaltningsområdet for samisk språk. Den lulesamiske befolkningen i tidligere Tysfjord har språkrettigheter pr. i dag. Disse rettighetene må videreføres i den nye kommunen. I rettferdighetens navn må også resten av den samiske befolkningen i hele kommunen få de samme rettighetene. I Regjeringens kommunereform har det vært gitt løfter om at samene ikke skal komme dårligere ut som følge av kommunereformen. Vi forventer at Solberg regjeringen står fast ved sine løfter.

Søknad om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk vil være et viktig skritt i positiv retning for å legge til rette for at det samiske språket ivaretas og utvikles for fremtiden. Samisk språk får høyere status og verdi og har muligheter for å bli en naturlig del av hverdagen for mange. Samiskspråklige barn og elever med samisk som fag på skolen vil ikke minst kunne oppleve at også deres språk blir synliggjort i hverdagen på en helt annen måte enn i dag. Dette vil ha stor betydning for det samisk språks fremtid.

Kulturskolen vil kunne ha positive utviklingsmuligheter. Når Narvik blir del av forvaltningsområdet vil det være naturlig at kulturskolen har tilbud knyttet til samisk språk og kultur, for eksempel samisk musikk og joik.

Søknad om innlemmelse vil vise kommunenes anerkjennelse for samisk språk og historie og ikke minst for sine samiske innbyggere. Tidligere tiders fornorskningspolitikk førte til betydelig nedgang i antall samiskspråklige i regionen. Situasjonen i dag er at nesten en hel generasjon med samer, født etter andre verdenskrig, har blitt fratatt samisk som førstespråk. Det er likevel stor interesse for å bevare samisk språk og andre samiske kulturuttrykk som bruk av gáktie/samisk kofte.

Kommunen får ökonomiske tilskudd fra Sametinget basert på visse kriterier. Dagens kriterier er under endring ut fra hvilken kommunekategori Narvik vil bli definert under. Det vil være naturlig at Narvik vil höre inn under en språkvitaliseringskommune der forpliktelsene differensieres i forhold til det.

Forvaltningsområdet er det beste fundamentet for samarbeid også om andre saker som kommunen og innbyggerne er opptatte av.

De samiske miljøene og Sametinget kan bidra til å styrke søknaden om VM i alpint i Áhkánjárga/Narvik 2027. Vi vet at det er stor internasjonal interesse for samisk kultur. Vi har sett hvordan Bodö/Bådåddjo har involvert samiske parter inn i söknaden om å bli europeisk kulturhovedstad hvor samisk kultur og språk er en sentral del av söknaden.
I næringsmessig sammenheng vil VM i alpint 2027 kunne slå positivt ut, ikke bare for samisk reiselivsnæring, men også for andre næringsvirksomheter. Vi forutsetter selvsagt at prosjektet ivaretar beitearealer for reindriftsnæringen.