Kvikkleireskredet i Gjerdrum er en tragedie som har berørt oss alle sterkt. Det har også skapt utrygghet hos mange av dem som bor på områder med kvikkleire. Det har jeg stor forståelse for. Jeg kan forsikre alle som nå kjenner på usikkerhet om at vi nå gjør alt vi kan for å bistå i denne svært vanskelige situasjonen. Regjeringen vil sørge for at det gjøres en grundig gjennomgang av både skredet i Gjerdrum og arbeidet med forebygging av kvikkleireskred i hele landet.

Vi vet ikke hva som var årsaken til skredet i Gjerdrum, men dette skal vi undersøke grundig. Vi må lære av det som har hendt og gjøre det vi kan for at det ikke skal skje igjen. Vi er allerede i gang med å etablere et uavhengig ekspertutvalg som skal finne årsakene til det tragiske skredet. Dette utvalget skal vurdere tiltak for å styrke forebygging av skredulykker, ikke bare i Gjerdrum, men i hele landet. Utvalget vil vurdere om det er behov for endring av regelverket og hvordan dette følges opp. Vi vil så raskt som mulig komme tilbake til både utvalgets mandat og sammensetning. Når utvalget er nedsatt vil de også jobbe raskt, og levere sin første delrapport innen august, og en endelig samlet rapport innen utgangen av året.

Det er viktig for meg å si at det allerede i dag gjøres mye godt arbeid for å forebygge skredulykker. Kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder å sørge for befolkningens trygghet og at sikkerheten er ivaretatt når det planlegges utbygginger i områder med kvikkleire. En kommune kan ikke gi byggetillatelse i et område hvis det ikke kan dokumenteres at krav til tilstrekkelig sikkerhet er oppfylt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en viktig rolle som rådgiver for kommunene og bistår med å forebygge skader fra flom og skred gjennom kartlegginger og sikringstiltak.

Jeg har stor forståelse for at folk kan føle seg usikre etter skredet i Gjerdrum – det mest alvorlige kvikkleireskredet i nyere tid. Det regnes i utgangspunktet som trygt å bo på kvikkleire, så lenge leiren får ligge i fred, slik at den ikke overbelastes. De fleste kvikkleireskredene vi kjenner til, skyldes menneskelig aktivitet, som graving eller massepåfyll i et område. Men de kan også utløses av langvarig og økt erosjon. Ifølge eksperter er det ingen direkte sammenheng mellom klimaendringer og kvikkleireskred. Lokale værforhold like før et skred har liten eller ingen betydning. Kvikkleireskred kan derfor ikke varsles. Samtidig er det slik at klimaendringene indirekte kan bidra til økt erosjon som følge av hyppigere og større flommer. Dermed er det viktigste vi kan gjøre for å sørge for at folk bor trygt, å sørge for sikkerhet i forbindelse med utbygginger.

Åpenhet og informasjon er viktig for at folk skal føle seg trygge i situasjoner med usikkerhet, og NVE jobber kontinuerlig med dette. På nettsidene deres kan man enkelt gå inn og få oversikt over kartlegging av kvikkleiresoner i egen kommune. NVE bruker store ressurser årlig på å kartlegge og utrede kvikkleireforekomster. Bevilgningene til NVEs arbeid med flom- og skredforebygging under denne regjeringen har vært betydelige. Vi tar folks trygghet på alvor, og vil fortsette å prioritere dette arbeidet.