Forsvaret, Forsvarsbygg og Avinor skal nå ha blitt enige om hvor de nye hangaren for Forsvarets nye maritime patruljefly P-8 Poseidon skal bygges på Evenes.

LES OGSÅ:

Nye turbulensanalyser

Først ønsket Avinor at den nye hangaren for Forsvarets nye maritime patruljefly P-8 Poseidon skulle bygges i sørenden av rullebanen på Evenes. Men etter at Forsvarsbygg og Avinor i 2018 var blitt enige om plasseringen, protesterte Avinor. Den nye hangaren kunne nemlig føre til turbulens over rullebanen – ved sørlige vindretninger – dersom vinden var sterk.

Protestene medførte at Forsvarsbygg fikk beregnet nye turbulensanalyser for hangaren.

LES OGSÅ:

Liten effekt

De nye analysene, som ble utarbeidet av Nordic, COWI og Rambøll (NCR), viste at det var fare for turbulens over de gjeldene internasjonale grenseverdier i til sammen 149 timer i løpet av ett år. Turbulensen kunne oppstå under spesielle vindretninger, og ved sterk vind.

Turbulensanalysene ble også tatt med i den eksterne kvalitetssikringen utarbeidet av Atkins Norge og Oslo Economics, for byggingen av den nye hangaren.

Beregninger viste at mindre endringer i plasseringen av hangaren ville gi liten effekt på eventuell turbulens over rullebanen.

LES OGSÅ:

Enige om å flytte

Nå har imidlertid Avinor og Forsvarsbygg blitt enige om at hangaren skal flyttes.

Etter det Fremover kjenner til er det snakk om mer enn bare en mindre endring, og at hangaren skal flyttes lenger sør-vest enn opprinnelig planlagt. I tillegg vil hangaren bli plassert slik at det minimaliserer faren for turbulens sammenlignet med det opprinnelige forslaget.

Nye strømningsanalyser skal vise at faren for turbulens nå er redusert fra 149 timer til anslagsvis fem timer i året.

Flyttingen har imidlertid medført at Forsvarsbygg har måtte prosjektere om, noe som igjen medfører at ferdigstillelsen av den nye hangaren vil bli forsinket.

Planen var at grunnarbeidet for den nye hangaren skulle starte i høst, og at hangaren skulle stå ferdig i løpet av august 2022. Etter det Fremover erfarer vil ikke hangaren stå ferdig før våren 2023.

LES OGSÅ:

De første flyene kommer i 2022

Hvilke konsekvenser flyttingen av hangaren vil få for innfasingen av de nye flyene er noe Forsvarsdepartementet og Luftforsvarsstaben nå vurderer. De første to flyene av til sammen fem fly skulle etter planen komme til Norge første kvartal i 2022.

Dersom leveransen skjer etter planen vil flyene måtte operere fra en annen base enn Evenes. Det er allerede kjent at Gardermoen, Bodø og Andøya er vurdert som baser for å fase inn de første flyene.

Hvilke økonomiske konsekvenser flyttingen av hangaren for de nye flyene vil få er ikke klart. Stortinget har bevilget 4,1 milliarder 2017-kroner for etableringen av Evenes flystasjon.

Etter som Fremover erfarer vil det om kort tid komme en felles pressemelding om plasseringen av den nye hangaren fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og Avinor.