Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) har bedt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svare på om det er nok plass på Evenes – og om hvor viktig det planlagte luftvernet på Evenes i realiteten er.

Base for kampfly og maritime patruljefly

Hårek Elvenes fra Akershus, opprinnelig fra Sortland i Vesterålen, er stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Elvenes er nå saksordfører for behandlingen av to representantforslag til utenriks- og forsvarskomiteen knyttet til etableringen av Evenes flystasjon som kampflybase – og som base for de nye maritime patruljeflyene P8 Poseidon.

– Kan statsråden redegjøre for de operative betraktningene knyttet til betydningen av luftvern som ble lagt til grunn for valget av enebase på Evenes?, spør Elvenes.

Nå har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svart:

Moderne langtrekkende presisjonsvåpen utgjør en reell trussel. Kritisk norsk infrastruktur, både sivil og militær, er innenfor rekkevidden til missilsystemer med høy presisjon. Varslingstidene er korte.Kampfly og maritime patruljefly er strategiske kapasiteter som vil spille svært viktige roller i fred, krise og væpnet konflikt, også før allierte forsterkninger ankommer Norge. Kampflyene skal kunne håndheve norsk suverenitet og sikre luftkontroll for at andre militære styrker skal kunne operere fritt. Maritime patruljefly skal drive maritim overvåkning i nord og bidra til anti-ubåtoperasjoner og nasjonal og alliert maritim situasjonsforståelse i nord.

Evnen til å drive luftoperasjoner med F-35 og maritime patruljefly må understøttes og beskyttes fra baser. Kampfly og maritime patruljefly er sårbare når de står på bakken. Luftvern er et aktivt beskyttelsestiltak mot luftangrep også fra langtrekkende presisjonsvåpen. Luftvern er således viktig for Forsvarets evne til å drive luftoperasjoner i krise og væpnet konflikt.


Spredning av luftressursene til flere baser er et passivt styrkebeskyttelsestiltak. Det er gjort egne vurderinger rundt effekten av spredning. Flybaser er statiske, og lokaliseringen vil være godt kjent på forhånd av en potensiell motstander. Med treffsikkerheten og rekkevidden til moderne, langtrekkende presisjonsvåpen vil ikke spredning alene gi tilstrekkelig beskyttelse. Beskyttede baser er derfor å foretrekke. Å beskytte baser mot aktuelle trusler er meget kostbart. Ved å beskytte flere baser, vil kostnadene øke betraktelig, uten at det nødvendigvis vil gi tilsvarende økning i vår totale nasjonale forsvarsevne.

Regjeringen vil også styrke beskyttelsen av mottaksområder for alliert støtte og annen viktig infrastruktur. Ofoten-området er viktig for mottak av allierte styrker og fremrykningsaksen nordover. I tillegg er flere viktige forsvarsressurser lokalisert i området. Stortingets beslutning om enebase på Evenes medfører konsentrasjon av luftvernressursene i et område hvor de kan gi beskyttelse av flere viktige elementer og infrastruktur.

En delt baseløsning mellom Andøya og Evenes, med luftvern kun på Evenes, ble vurdert i langtidsplanen. Denne løsningen ble ikke valgt. Årsakene er at den ikke ble vurdert som en like god operativ løsning, og at den ville medføre økte årlige kostnader for Forsvaret til drift, i tillegg til økte totale investeringskostnader.

Spørsmål om kapasitet

Elvenes stilte også spørsmål om kapasiteten på Evenes.

– Kan statsråden redegjøre for hvorvidt det vil være tilstrekkelig kapasitet til mottak av allierte forsterkninger på Evenes etter samlingen av kampfly og maritime overvåkningsfly?

Det har Bakke-Jensen følgende svar til:

– Jeg viser til brev fra Stortingets president av 30. januar 2018 med spørsmål fra stortingsrepresentant Hårek Elvenes om det vil være tilstrekkelig kapasitet til mottak av allierte forsterkninger på Evenes etter samlingen av kampfly og maritime overvåkningsfly.

Endringene i base- og støttestrukturen som følger av langtidsplanen, gir nye forutsetninger knyttet både til alliert trening, forhåndslagring og mottak. Som varslet i langtidsplanen, vil planverket for nasjonal og alliert utnyttelse av både militær basestruktur og sivil infrastruktur bli oppdatert i lys av tiltakene i langtidsplanen og i dialog med NATO og våre nærmeste allierte. Denne oppdateringen er nå pågående.Kapasiteten for mottak av allierte styrker på Evenes vil opprettholdes på dagens nivå. Evenes flyplass har i dag beskyttet garasjering i 36 sheltere for to til tre kampflyskvadroner, avhengig av størrelsen på kampflyskvadronene. Lokalisering av NATOs kampflyberedskap (QRA) til Evenes vil legge beslag på fire sheltere i en lavintensitetssituasjon. Videre er det flyoperative flater til å kunne parkere ytterligere kampfly, men da uten eller med begrenset beskyttelse for vær og eventuelle virkninger av våpen brukt mot Evenes.

I tillegg kommer ny kapasitet tilknyttet nasjonal P 8-infrastruktur. Det vil også være mulighet for oppstilling av mindre, besøkende fly, samt ved sivil terminal hvis en konflikt eskalerer til et slikt nivå at sivil flytrafikk på Evenes opphører. Jeg er også kjent med at det er potensial for å skalere opp de flyoperative flatene ved behov på Evenes.