Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med nærmere 10 prosent til 75,8 milliarder kroner i forslaget til nytt statsbudsjett.

Justert for kompensasjoner, tekniske endringer og inntektsøkninger øker regjeringen forsvarsbudsjettet med om lag 4,5 milliarder kroner, 7,8 prosent, sammenlignet med saldert budsjett 2021.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina er en trussel mot norsk og europeisk sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en kommentar til budsjettet.

– Dette er et budsjett hvor vi styrker Forsvaret og samtidig stiller opp for Ukraina, sier han.

Mer ammunisjon

Som et resultat av militærhjelpen til Ukraina, må Norge fylle opp egne ammunisjonslagre igjen. I budsjettet er det satt av nærmere en halv milliard kroner til dette.

Så lenge krigen pågår, vil Ukraina ha et vesentlig behov for ammunisjon og våpen. Allierte land, inkludert Norge, vil i tillegg ha behov for gjenanskaffelse av donerte våpensystemer, ammunisjon og annet utstyr som er tatt ut av operativ struktur, heter det i Forsvarsdepartementets redegjørelse.

– Dette vil også komme norsk forsvarsindustri til gode, og en solid norsk forsvarsindustri er viktig for beredskapen vår, sier Gram.

Investeringer

Regjeringen legger i budsjettforslaget også til rette for investeringer i nye ubåter, kystvaktfartøy og stridsvogner, samt modernisering av eksisterende utstyr.

Om lag 8 milliarder kroner er også avsatt til de nye kampflyene og baseløsning for disse.

Regjeringen vil også bruke 420 millioner kroner til å videreføre tiltak for økt sivil beredskap og foreslår i tillegg å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge, videreføre arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre og øke grunnbemanningen på Hovedredningssentralen.

Flere årsverk

Bemanningen i Forsvaret er også foreslått økt med 200 årsverk.

– Personellet er Forsvarets viktigste ressurs, og de ansatte i Forsvaret skal ha gode arbeids- og boforhold. Regjeringen vil derfor øke antall ansatte, forsere personellopptrappingen og øke inntaket på Forsvarets skoler, sier Gram.

Antallet soldater i Heimevernet foreslås også økt med 500 til 37.500, og flere skal øve hvert år.