Tirsdag kveld kom Forsvarsdepartementet med en pressemelding som gjør det klart at Evenes flystasjon også skal brukes i såkalte høyintensitetssituasjoner. Sagt med andre ord: I krig.

– En for snever tolkning

Pressemeldingen fra departementet beskrives som en presisering etter at konseptvalgutredningen (KVU) for Evenes, og den eksterne kvalitetssikringen, ble oversendt Stortinget 5. april.

– I rapport fra ekstern kvalitetssikrer fremkommer det at det ikke planlegges med å operere maritime patruljefly (MPA) fra Evenes i høyintensitetsoperasjoner. Denne konklusjonen er trukket fordi det ikke fremkommer en målsetting om beskyttelse i effektmålet som omhandler MPA i KVU Evenes, skriver departementet.

Forsvarsdepartementet mener at den eksterne kvalitetssikringen har en for snever tolkning.

– Departementet legger til grunn at infrastrukturen som etableres for MPA i fredstid skal brukes i alle faser av en konflikt, også i en høyintensitetssituasjon. Det vil være en operativ vurdering av den aktuelle situasjonen hvor lenge operasjoner kan pågå fra Evenes.

– Forsvarsdepartementet ser at dette forholdet kunne vært tydeligere beskrevet i KVU Evenes.

Anbefaler samme konsept

Den omtalte konseptvalgutredningen beskriver og dokumenterer løsninger for både kampfly og maritime patruljefly å Evenes.

 

Forsvarsdepartementets forslag til løsninger og anbefalingen fra Oslo Economics og Atkins, som har kvalitetssikret de anbefalte løsningene og kostnadene, er sammenfallende.

– Hovedkonklusjonen fra ekstern kvalitetssikrers rapport, er at de anbefaler samme konsept for utbygging av Evenes flystasjon som det konkluderes med i KVU, skriver departementet.

Større usikkerhet

– Ekstern kvalitetssikrer legger de samme basiskostnadene til grunn som KVU Evenes, men har lagt til grunn noe større usikkerhet i sine beregninger av planrammer. Dette handler i hovedsak om ulik vurdering av usikkerhet knyttet til markedet.

Forsvarsdepartementet: – Ingen kostnadssprekk på Evenes 

Forsvarsdepartementet har i KVU Evenes lagt til grunn Forsvarsbyggs landsdekkende erfaring og kompetanse, herunder kunnskap om markedet og nylig erfaring fra tilsvarende byggeprosjekter, heter det fra Forsvarsdepartementet.

– Bekrefter tallgrunnlaget

Etter framleggingen av konseptvalgutredningen for Evenes svarte Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt at tallene så ut til å stemme basert på vedtaket gjort av Stortinget. Huitfeldt pekte imidlertid på at løsninger og kostnader for alliert mottak av fly på blant annet Andøya, ført legges fram av regjeringen til høsten.

Flere flyplasser kan brukes i krig

– I langtidsplanen legges det til grunn at selv om en militær flystasjon legges ned så vil antall flystriper opprettholdes. Med andre ord er kapasiteten for å gjennomføre operasjoner med allierte forsterkningsstyrker på samme nivået som før langtidsplanen.

– Forsvaret arbeider med å beskrive hvordan ulike flyplasser og lufthavner best kan bli utnyttet ved alliert forsterkning av Norge. Her vil alle flyplasser og lufthavner kunne spille en rolle i en totalforsvarssammenheng. Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med resultater fra dette arbeidet, skriver Forsvarsdepartementet i pressemeldingen.

Kommer med nye planverk

Videre heter det:

– Forsvarets arbeid med et helhetlig basekonsept påvirker uansett ikke utviklingen av Evenes flystasjon og nedleggelsen av Andøya som flystasjon. Norge har et planverk i dag som ivaretar alle allierte styrker som det er aktuelt å overføre til Norge.

 

Fram til Andøya flystasjon legges ned og Evenes står klar til å ivareta sin nye rolle i 2022, vil Forsvaret sørge for å harmonisere nasjonale og allierte planverk slik at allierte behov også blir ivaretatt med ny basestruktur. Selv om vi legger ned Forsvarets virksomhet på steder som Andøya og i Bodø, vil det være flyplasser der også i framtiden. Det er derfor mulig å bruke disse flyplassene til allierte operasjoner også i framtiden.

Luftvern for beskyttelse

Departementet har også presisert behovet for luftvern, et stadig tilbakevendende spørsmål knyttet til valg av Evenes som enebase.

– Evnen til å drive luftoperasjoner med F-35 og maritime patruljefly må understøttes og beskyttes fra baser. Kampfly og maritime patruljefly er sårbare når de står på bakken. Luftvern er et aktivt beskyttelsestiltak mot luftangrep, også fra langtrekkende presisjons­våpen. Luftvern er således viktig for Forsvarets evne til å drive luftoperasjoner i krise og væpnet konflikt.

 

– Å beskytte baser mot aktuelle trusler er meget kostbart. Ved å beskytte flere baser, vil kostnadene øke betraktelig, uten at det nødvendigvis vil gi tilsvarende økning i vår totale nasjonale forsvarsevne.

– Ofoten er viktig

Forsvardsepartementet understreker i pressemeldingen også viktigheten av å beskytte Ofoten, ikke bare Evenes flystasjon.

– Regjeringen vil også styrke beskyttelsen av mottaksområder for alliert støtte og annen viktig infrastruktur. Ofoten-området er viktig for mottak av allierte styrker og fremrykningsaksen nordover.

 

I tillegg er flere viktige forsvarsressurser lokalisert i området. Stortingets beslutning om enebase på Evenes medfører konsentrasjon av luftvernressursene i et område hvor de kan gi beskyttelse av flere viktige elementer og infrastruktur.

Stramt tidsskjema

Som både sjefen for utbyggingen på Evenes, Olaf Dobloug, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tidligere har sagt, så understreker Forsvarsdepartementet nå at tiden er knapp for å få alt på plass på Evenes.

Les også

Forsvarsministeren: – Det er en grunn til at vi valgte Evenes

 

– Planen for utbyggingen av Evenes er stram, for å klare de operative leveransen som er fastsatt av Stortinget. Evenes flystasjon skal være klar for operasjoner med kampfly fra januar 2022 og for operasjoner med maritime patruljefly fra medio 2022. Foreløpige datoer for operativ aktivitet på Evenes: Målsetting om prøveflyvning med F-35 fra sommeren 2021. Målsetting om operativt luftvern og baseforsvar innen QRA etableres i løpet av 2021. QRA-beredskap overføres fra Bodø til Evenes 1. januar 2022. Målsetting om mottak av første P-8 våren 2022.