I 2012 ble det påvist store mengder av miljøgiften PFOS i grunnen ved to brannøvingsfelt på flyplassen. I januar i år kom direktoratet med en knusende rapport om arbeidet Avinor så langt har lagt ned for å fjerne de gamle miljøgiftene. Nå pålegger Miljødirektoratet pålegger Avinor å utarbeide en tiltaksplan for å fjerne og hindre videre utslipp av miljøgiften PFOS fra brannøvingsfeltene.

Fluorbasert brannskum

– I 2002 startet Avinor en frivillig utfasing av PFOS-holdig brannskum etter at det ble kjent at stoffet var miljø- og helseskadelig. Vi er godt fornøyd med at Avinor har faset ut bruken av alt fluorbasert brannskum og erstattet det med fluorfrie alternativer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

For få målinger

Avinor har også kartlagt nivå og omfanget av PFOS-forurensningen ved Evenes lufthavn. Miljødirektoratet mener imidlertid at Avinor har gjennomført for få målinger for å få en god nok oversikt over spredningen og hvor mye PFOS og andre perfluorerte sttoffer som ligger i grunnen rundt Evenes.

Mest forurenset i landet

– Til tross for den utilfredsstillende oversikten, særlig ved det eldre brannøvningsfeltet, tilsier dataene vi har at Evenes er en av grunnlokalitetene i Norge med størst gjenværende mengder PFOS i grunnen, sier Hambro.

Folkemøte

Onsdag kveld har Avinor på Evenes kalt inn til et folkemøte der det skal informeres, både om arbeidet som er lagt ned og om hvilke planer Avinor har for det videre arbeidet knyttet til funn av de skadelige miljøgiftene rundt flyplassen.