I slutten av januar godkjente helseminister Bent Høie i foretaksmøtet styrevedtaket i Helse Nord med to akuttsykehus på Helgeland. Dette er i tråd med vedtaket i fylkestinget som var et kompromiss som Rødt stemte for. Ett akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn som skal være hovedsykehus, og ett akuttsykehus i Mo i Rana. Dette vil gi et godt sykehustilbud for hele Helgelands befolkning. Helseforetakets hovedkontor og ledelse skal legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen og omegn. Lokaliseringen skal avgjøres i konseptfasen, mens akuttsykehuset i Mo i Rana skal videreføres i dagens bygninger.
I tillegg er DMS i Brønnøysund allerede under planlegging, og det skal utredes polikliniske tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. Årsmøtet mener tilbudet i Mosjøen må være et DMS, noe som også er i tråd med fylkestingets vedtak. Dagens sykehuslokaler kan brukes til dette.
Et fullverdig DMS er viktig for befolkningen både i Vefsn, Grane og Hattfjelldal som mister lokalsykehuset sitt. Det distriktspsykiatriske miljøet i Mosjøen må videreutvikles, og det må bygges opp et sterkt fagmiljø knyttet til psykiatri og rus slik fylkestinget har vedtatt. Statlige myndigheter må inn med avbøtende tiltak som kompensasjon for arbeidsplasser som går tapt i Mosjøen.
Helgeland er en region med lange avstander og spredt bosetting. Med ny sykehusstruktur må det prehospitale tilbudet styrkes og tilpasses den nye strukturen. Det må sikres gode transportordninger med tilstrekkelig kapasitet for ulike ambulansetjenester og annen pasienttransport for hele Helgeland.
Prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland har pågått i sju år. Den har skapt stort engasjement og mye diskusjon, noe som er naturlig i en så viktig sak. Det har vært uenighet og splittelse i alle partier i denne saken – også i Rødt. Avgjørelsen er nå tatt, og årsmøtet i Rødt Nordland oppfordrer til å se framover og arbeide for en god prosess i konseptfasen for å få et best mulig helsetilbud for befolkningen, uansett bosted.

Thina Johanne Nordfjellmark
Nestleder Rødt Nordland