Naturvernforbundet krevde i vår en hablitetskontroll av Tone Rasmussen. Sistnevnte jobber i kraft av at hun er marinbiolog med kartleggingen av Ofotfjorden i forbindelse med utarbeidelse av en ny kystsoneplan. Naturvernforbundet mente hun var inhabil i saken, ettersom de mener hun er ansatt i et selskap som har tilknytninger til oppdrettsnæringen.

Påståtte tilknytninger

Tone Rasmussen er ansatt i Sea Eco. Dette selskapet er engasjert av Ofoten regionråd til å utøfre og koordinere marin kartlegging i forbindelse med arbeidet med felles kystsoneplan for kommunene i Ofoten.

Naturvernforbundet poengterte at Sea Ecos lokaler er i samme bygning som Artic Aqua og Kleiva fiskefarms visningssenter. Tone Rasmussen har blant annet over tid samarbeidet med leder for Kleiva fiskefarm gjennom blant annet prosjektet «bærekraftige avlusningsmetoder» og Astafjordprosjektet.

Fra Naturvernforbundets side ble det altså ønsket at Fylkesmannen i Nordland skulle foreta en habilitetsvurdering av marinbiologen. Nå har de kommet med sitt svar:

Les også:

 

Fylkesmannens myndighet til å vurdere habiliteten til Tone Rasmussen må eventuelt skje med hjemmel i kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll. § 59 nr. 1 har slik ordlyd: «Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Det samme gjelder avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, jf. § 31, og avgjørelser om habilitet. Avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for lovlighetskontroll. Spørsmål om det foreligger brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 1 kan heller ikke gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll».

Les også:

 

Varsom

Fylkesmannen viser til at de etter paragraf 59, nummer 5 kan ta en avgjørelse om lovlighetskontroll på eget initiativ.

– Når det gjelder lovlighetskontroll av avgjørelser om habilitet, jf. kommuneloven § 59, så er dette knyttet til habilitetsavgjørelser truffet i folkevalgte organer eller av kommunens administrasjon. Det er i dette tilfellet leder av Ofoten Regionråd som har vurdert/tatt stilling til habiliteten til Rasmussen. Det er derfor tvilsomt om grunnlaget for å foreta lovlighetskontroll på eget initiativ etter kommuneloven § 59 nr. 5 i dette tilfellet er oppfylt. Fylkesmannen velger imidlertid å ikke foreta en nærmere vurdering av dette spørsmål, svarer Fylkesmannen.

Videre påpeker de at adgangen til å foreta en lovlighetskontroll på eget initiativ skal benyttes med varsomhet.

Til slutt konkluderer de med at de ikke kommer til å gjennomføre en habilitetskontroll av Tone Rasmussen.