Onsdag vedtok fylkestinget en uttalelse til regjeringen og Stortinget vedrørende satsingen på Ofotbanen.

Ofotbanen utgjør en prosent av Norges jernbanenett, men tar hånd om hele 62 prosent av alt gods som fraktes på norske jernbaner. I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det avsatt 18 milliarder kroner til en «jernbane-gods-pakke», skriver Nordland fylkesting i en pressemelding.

– Vi ber regjering og storting øke tempoet på utbyggingen av nødvendig kapasitet på Ofotbanen, lyder vedtaket til fylkestinget.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt på fylkestinget.

Slik lyder begrunnelsen:

– Nordland fylkesting mener tiden nå er inne for et løft for Norges viktigste jernbanelinje for gods, og ber om at Ofotbanen gis prioritet når disse midlene skal fordeles. Store deler av landsdelens dagligvarer kommer i dag med jernbane inn til Narvik, returlasten er fisk ut til verden. Godsmengden er økende, som igjen har ført til kapasitetsproblemer. Ofotbanen har et godt økonomisk grunnlag med god retningsbalanse på godstransporten. Ofotbanen kan vise til miljøriktig drift ved at den er elektrifisert og på veien ned til Narvik leveres det overskuddsstrøm inn på det lokale nettet. En historisk satsing på jernbane, må også bety satsing på Ofotbanen.

Det enstemmige vedtaket gleder Arne Ivar Mikalsen, fylkestingspolitiker for Nordland Venstre.

– Dette er et tydelig signal inn mot regjering og storting. Nordland Venstre foreslo uttalelsen i forståelsen av hvor viktig det nå er å få på plass mer dobbeltspor. Dette må nå på plass for å ta unna den kommende veksten på gods, i begge retninger. Skal malmen skipes ut i større omfang, samt fisk sendes ut i stadig større mengder, så må økt kapasitet tilføres. Raskt.

– Det samme gjelder det stadig økende mengden gods, av særlig dagligvarer inn over Narvik, til hele Nord-Norge, sier Mikalsen i pressemeldingen.