Gå til sidens hovedinnhold

Gevinst? Sp skyver problemer foran seg!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiets utregning i skolestruktursaken viser ikke helheten og besvarer ikke vårt spørsmål om økonomisk realitet i deres forslag. Narvik Sp skriver i et innlegg om «gevinster», det de imidlertid gjør er å skyve utfordringene foran seg.

De har kommet med utregninger som setter våre to motsettende forslag til skolestruktur opp mot hverandre. Denne sammenligningen har flere feil vi ser behov for å kommentere.

Kjøpsvik skole:

Senterpartiet har her ved sin økonomiske beregningsmåte kommet frem til at et nytt oppvekstsenter vil koste 50,4 millioner kroner. De presiserer at de er enige i rådmannens forslag til innstilling.

Da er det rart at de ikke samtidig har tro på rådmannens estimat til kostnader. I sakspapirene kan vi lese at dette oppvekstsenteret vil ha en totalkostnad på 58 millioner kroner.

Om Senterpartiet stiller seg bak et nybygg i Kjøpsvik, må de også ta inn over seg de faktiske kostnadene med denne investeringen.

Ankenes skole:

På Ankenes vil Senterpartiet ruste opp hele skolen slik at den kan beholdes som 1-10 skole. Storskolen, som i dag har 5 stengte klasserom, har et vedlikeholdsetterslep på 45 millioner kroner. Ungdomsskolebygget har et kortsiktig vedlikeholdsetterslep på 20 millioner kroner. Og lilleskole-bygget har et etterslep på vedlikehold på 29 millioner kroner.

Disse tallene har Senterpartiet ikke sagt noe om i sitt regnestykke. Og selv om man skulle klare å halvere disse kostnadene for å kun gjøre det aller mest nødvendige vil det utgjøre 47 millioner for alle byggene.

Bjerkvik skole:

Senterpartiet skriver her at flertallspartiene vil bygge en ny skole og barnehage i Bjerkvik, og legger seg i sine beregninger på 63 millioner, veldig nært rådmannen sitt estimat som er på kr 62 millioner.

Senterpartiet vil heller oppgradere skolen til å tilfredsstille forskriften for miljøretta helsevern. De skriver at det gir “mindre kostnader” men kommer ikke med en sum. I rådmannens papirer kan vi derimot lese at summen for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av dagens skole og barnehage-bygg vil være på 3.5 millioner kroner årlig.

En ny 1-7 skole inkludert barnehage vil gi en årlig kostnad som inkluderer FDV og betaling av lån på kr 3,5 millioner.

Altså vil driftsutgiftene ved et nytt barneskolebygg som inkluderer barnehage være lik dagens driftsutgifter. Men man står i tillegg igjen med et nytt, fremtidsrettet og fleksibelt bygg. Kostnadene til skoleskyss vil være 0,6 millioner.

I sine regnestykker har ikke Senterpartiet tatt med besparelsen av personell ved sammenslåing som er beregnet til årlig å utgjøre 2,2 millioner.

Skolestruktur på Narvikhalvøya:

Senterpartiet skriver at flertallspartiene vil bygge en ny to-parallell barneskole på Frydenlund til en kostnad på 176,4 millioner kroner. I rådmannens kostnadsberegninger kommer en slik skole på 144 millioner.

Senterpartiet vil ikke bygge ny barneskole på Frydenlund. De vil bygge om Narvik u.skole og Skistua skole til å bli å bli 1-10 skoler. Dette mener de vil koste 45 millioner kroner.

Her har vi en brist mellom ønske, økonomi og hva som er praktisk gjennomførbart.

A3-arkitekter har ut fra beregninger kommet frem til at ved å gjøre om Narvik u.skole til en 1-10 skole vil det være plass til 540 elever. I tillegg må det gjøres noen innvendige ombygginger for å tilrettelegge for SFO, garderober og toalettforhold tilpasset småtrinn.

Ved å bruke Skistua og Narvik u.skole som 1-10 skole mangler det fortsatt klasserom til ca 250 elever. Disse elevene mener Senterpartiet skal bruke modulbygget og grønnskolen som allerede eksisterer ved Frydenlund skole.

Hvordan planlegger Senterpartiet driften av denne gjenværende skoledelen som skal fortsette på Frydenlund? Uten lærerværelser, møterom, spesialrom, SFO osv.

Oppsummert så vil flertallspartiene bruke til sammen 265 millioner kr på investeringer til nye helsefremmende bygg. En investering som også reelt vil gi mindre årlige utgifter enn vi har i dag.

Narvik Senterparti vil bruke 150 millioner kr på investeringer til det de mener gir helsefremmende bygg, men som for en stor del vil bli «klatting» på svært dårlige bygg. Samtidig som de da vil skyve store kostnader for rehabilitering eller nybygg frem i tid. Det er ingen god og fremtidsrettet løsning!

Vi vil bruke penger på nye bygg nå heller enn å utsette nødvendige investeringer. Og ved å gjøre de grep vi nå foreslår får vi flere nye skolebygg uten å øke de årlige driftskostnadene nevneverdig.

Ja, vi har en høyere sum i investeringer enn Senterpartiet, men deres forslag innebærer en totalt høyere årlig utgift. De ønsker å fortsette dagens drift av Ankenes u.skole og Bjerkvik u.skole. Da må de finne 10 millioner i budsjettet for 2021. Så vi ser oss nødt til å gi utfordringen en gang til. Senterpartiet: Hva vil dere kutte i budsjettet for 2021 for å redde videre drift ved Ankenes og Bjerkvik ungdomsskole?

Kommentarer til denne saken