I formannskapet 12.11. 20 ble Narvik Senterparti utfordret på økonomisk realisme og bærekraft i vårt forslag til skolestruktur. I det følgende vil Narvik Senterparti belyse forskjellene på investeringene mellom flertallspartiene og Narvik Senterparti sine forslag til skolestruktur.

I våre anslag bruker vi følgende formel: elevtall x m2 x pris pr.,kvadratmeter. Vi har brukt et forsiktig anslag på kr 30 000 pr.m2.

Flertallspartiene vil bygge et nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik til totalt ca. 120 førskolebarn og skoleelever. Det tilsvarer 120 elever x 14m2 pr.elev x kr 30 000

Dette medfører en kostnad på 50 400 000 kr.

Narvik Senterparti støtter dette forslaget.

Flertallspartiene vil bygge ny Bjerkvik skole 1 - 7 og barnehage For totalt 150 førskolebarn og skoleelever. Det tilsvarer 150 elever x 14m2 pr.elev x kr 30 000. Dette medfører en kostnad på 63 000 000 kr.

Narvik Senterparti vil vedlikeholde og oppgradere skolen i første omgang til å tilfredsstille forskriften for miljørettet helsevern i barnehager og skole 1 - 10. Slik situasjonen til bygget er pr.dato, gir det mindre kostnader.

Flertallspartiene vil bygge ny barneskole i sentrum 2 parallell 420 elever. Det tilsvarer 420 elever x 14m2 pr.elev x kr 30 000. Dette medfører en kostnad på 176 400 000 kr.

Narvik Senterpartiet vil ikke bygge ny barneskole, men tilpasse Skistua og Narvik ungdomsskole til 1 - 10. Et kostnadsanslag er gjort på ca 45 000 000 kr.

Skistua skole, en parallell, 210 elever. Det betyr et overskuddsareal på 2110 m2.

Senterpartiet sitt forslag arealeffektiviserer samtidig med at Narvik kommune sparer penger på investering og drift.

F

lertallspartiene ber rådmannen fremme særskilt sak med konkrete tiltak for vedlikehold og videre bruk av Ankenes skole 1 -7.

Narvik Senterpartiet ber rådmannen fremme særskilt sak med konkrete tiltak for vedlikehold og bruk av Ankenes skolen 1 - 10 .

Flertallspartiene ber rådmannen opprettholde Skjomen skole så lenge elevtallet ikke er lavere enn 25 elever over 2 år. Eventuell nedlegging skal vedtas i kommunestyret.

Narvik Senterparti vil ikke sette elevtall for nedleggelse. Narvik Senterparti frykter at dette vil medføre en stressende arbeid og opplæringssituasjon. Videre vil denne situasjonen vanskeliggjøre rekruttering til oppvekstsenteret og eventuell medføre tap av kompetanse.

Flertallspartiene vil bruke til sammen 289 800 000 kr.

Narvik Senterparti vil bruke 95 400 000 kr.

Gevinst

  1. Narvik kommune vil ha en mulighet til å rehabilitere øvrige skolebygg for å tilfredsstille forskriften for miljørettet helsevern i barnehage og skole.
  2. Ingen barneskoleelever skal måtte krysse E6
  3. Barneskoleelever i bykjernen kan innen rimelig tid flytte inn i gode lokaler.
  4. Nærskoleprinsippet følges, skolen som helsefremmende arena.
  5. Sårbare elever kan følges opp hele grunnskoleløpet.
  6. Narvik kommune har en realistisk sjanse til å gjennomføre lokalt gitt eksamen.
  7. En slik skolestruktur støtter opp om lokale klubber og foreninger som driver frivillighetsarbeid.
  8. Hindrer at mange elever må skysses til skolen for at andre elever skal kunne gå og sykle til skolen.