Årsmøtet i Rødt Nordland mener Russlands invasjon av Ukraina viser behovet for å prioritere forsvaret av Norge framfor deltakelse i Natos feilslåtte kriger i Afrika og Asia. Det er heller ikke i norsk interesse å tillate amerikanske baser på vårt territorium i fredstid eller overlate norsk suverenitetshevdelse til Nato, det vil i praksis si USA. Derfor må forsvaret av Norge styrkes.

I 1999 vedtok Nato det de kalte «out of area»-strategien med krigføring over hele verden. Også Nato-tilhengere reagerte mot Natos nye rolle som verdenspoliti. Dette har dratt Norge inn i angrepskriger med titusener av drepte sivile og millioner på flukt som resultat. Det norske invasjonsforsvaret har blitt nedbygd til fordel for deltakelse i disse krigene.

Hæren er kuttet fra 160.000 soldater til under 10.000, Heimevernet halvert, Sjøheimevernet og Kystforsvaret lagt ned. Imens har milliardene rullet ut til krigsdeltagelse i Afrika og Asia, og til svært dyrt utstyr mer egnet til offensiv krigføring i utlandet enn til forsvar av Norge. Den militær-sivile fellesberedskapen som tidligere var organisert helt ned på kommunenivå, er nå omtrent fraværende. Dette er en forsvarspolitikk som Rødt er imot.

Forsvaret har sendt helikoptre og spesialsoldater for å trene på ørkenkrig i Jordan, men mangler vinterklær, utstyr og ammunisjon til å øve på forsvarskrig i Norge. Stadig flere oppgaver som før ble ivaretatt av det norske forsvaret, er overtatt av USA og Nato. Ifølge Forsvarets operative sjef i 2019 er hæren blitt så liten at den uansett ikke kan forsvare Norge inntil alliert hjelp kommer. Nedleggingen av Andøya flystasjon svekket norsk og nordnorsk forsvarsevne, og var stikk i strid med fagmiljøenes anbefaling om en delt løsning mellom Andøya og Evenes.

Vi må styrke vår egen forsvarsevne. På Stortinget går Rødt inn for økte bevilgninger til Hæren og Heimevernet, og gjenoppretting av Sjøheimevernet. Vi må ha store nok styrker med tilstrekkelig trening og utstyr, slik at en mulig angriper vet at et angrep vil bli svært kostbart og smertefullt.

Rødt mener ikke at Norge skal «forsvare sin selvstendighet og suverenitet helt alene», som noen påstår. Et sterkt og moderne norsk territorialforsvar som inngår i en nordisk forsvarsallianse, er vårt alternativ både for å unngå krig og for å stå imot en potensiell angriper.