Norge er et mangfoldig samfunn. Det styrker oss. Innvandrere som kommer til Norge, er en sammensatt gruppe. Noen kommer hit for å jobbe, noen har funnet kjærligheten eller skal studere. Mange flykter også fra krig og forfølgelse. Derfor må vi aldri tro at integrering er enkelt. Vi trenger skreddersydde løsninger for den enkelte. For Høyre er det grunnleggende at alle mennesker som innvandrer til Norge skal delta i det norske samfunnet. Vårt mål er at flere skal komme raskere i jobb, og at barn av innvandrere skal ha like gode muligheter til å lykkes som barn av norske foreldre.

Høyre har gjennomført store reformer for å gjøre integreringen bedre. Nå har vi videreutviklet og fornyet vår politikk og lagt frem en 100-punkts plan for god integrering. Selv om mye går bra med integreringen i Norge, finnes det fremdeles store utfordringer som må løses.

Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant familier med lav inntekt. Dette skyldes ofte at én eller begge forsørgere ikke har fulltidsjobb. Dette gjelder i særlig grad kvinner. Det viktigste vi kan gjøre, er å gi flere en jobb å gå til. Det er viktig både for velferdssamfunnet og for den enkelte- Særlig nå, når vi ser at mange sliter med å få endene til å møtes, er det viktigere enn noen gang at flere får en jobb å gå til. Vi vet at de som hadde minst fra før er de som nå mest merker at prisene har steget.

For å gjøre veien inn i arbeid kortere vil vi ha bedre norskopplæring og gjøre det lettere for flere å ta fagbrev i voksen alder. Det viktigste verktøyet for å få folk varig inn i jobb, er å gi dem utdanningen arbeidslivet i Norge etterspør. Vi oppfordrer også bedrifter til å gi flere en sjanse i arbeidslivet gjennom å få lønnstilskudd. Samtidig vil Høyre ha aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Noe arbeidsrelatert aktivitet er bedre enn ingenting. Aktivitetsplikten kan også rett og slett være å lære seg norsk.

Innvandrere er dessverre også mer utsatt for negativ sosial kontroll, vold og tvang enn resten av befolkningen. Dette må bekjempes. Alle skal kunne leve frie og selvstendige liv i Norge. Æresrelatert vold må straffes hardere. Rettsvernet for de som er utsatt for dette må styrkes, og det må ansettes flere som jobber forebyggende på skolene.

God inkludering skapes gjennom opplæring i norsk, samfunnskunnskap og norske verdier. Det krever mye av lokalsamfunnet, kommunene og privat sektor. Men det vil alltid kreve mest av den enkelte innvandrer. Det å stille tydelige krav og forventninger til den enkelte er å bry seg. Samtidig må hver og en av oss bidra til å inkludere dem som kommer til Norge.

Målet er ikke at alle skal bli like, men at alle skal bli en aktiv deltager i det norske samfunnet, med respekt for norske verdier som toleranse, likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet – og retten til å elske den man vil.