Bygg og anleggsbransjen er en av våre største distriktsnæringer. Samarbeidet mellom bransjen, utbyggere og utviklingsaktører i fylket blir avgjørende når potensialet i grønn vekst og grønne arbeidsplasser nå skal tas ut.

Til tross for at vi har vært i pandemiberedskap i snart ett og et halvt år er klimakrisen fremdeles vår tids største utfordring. Alle næringer skal gjennom en grønn omstilling, og utviklingen går stadig raskere. Om vi ikke kan vise til konkrete utslippskutt fram mot 2030 og 2050 blir det vanskeligere å tiltrekke seg kapital, samarbeidspartnere og kompetanse til Nordland.

Grønn vekst og arbeidsplasser

Det ligger et enormt vekstpotensial i de store utbyggingsoppgavene i fylket og landsdelen: innenfor vei, bruer, tunneler, bygg, flyplasser og kraftinfrastruktur. Mange titalls milliarder kommer i ulike anbud i årene framover. Mulighetene for verdiskaping og grønne arbeidsplasser er altså store. Konkurransen for våre entreprenører er også stor, og den er internasjonal. Det samme gjelder konkurransen om arbeidskraften. Derfor må våre bedrifter og entreprenører være i front når det gjelder grønn omstilling og utslippsreduksjoner, noe de har de gode forutsetninger for.

Bærekraftige materialer – en industrimulighet for Nordland

Framtidens bygg og anlegg handler om utslippsfrie anleggsplasser, om lavutslippstransport, gjenvinning og gjenbruk av materialer, og utvikling av byggematerialer som gir minst mulig klimautslipp. Entreprenører i sektoren investerer nå i lavutslippsteknologi for å redusere sine klimautslipp og sikre sin konkurransekraft. I tillegg utvikler aktører i Nordland nye industrielle produkter og teknologi som gir grunnlag for nye arbeidsplasser, spesielt knyttet til materialer og sirkulær økonomi. Det er bra, for materialene utgjør en stor andel av klimaavtrykket i et prosjekt. Utvikling av karbonnøytrale byggematerialer gir mulighet til innovasjon, kompetanseutvikling, verdiskaping og jobbskaping på områder hvor Nordland allerede har sterk industriell kompetanse og store konkurransefortrinn.

Fylkesrådets mål som offentlig innkjøper og næringsutvikler er å bidra til en bærekraftig materialutvikling både når det gjelder tre og betong, og materialnøytrale anskaffelser. Vi er en pådriver for bruk av massivtre i bransjen, er medlem av Kystskogbruket og har et samarbeidsprosjekt med Statsforvalteren i prosjektet «Tre inn i fremtiden». Det skal motivere til økt bruk av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping innenfor treindustrien. Fylkesrådet er også en pådriver og støttespiller for utvikling av karbonnøytral betong og verdiskaping og arbeidsplasser i betongindustrien.

Samarbeid om innovasjon og kompetanseutvikling

Utviklingen av karbonnøytral betong, og også gjenbruk av betong er viktig for å nå klimamålene. Her gjøres det mye spennende arbeid i Nordland. Gjennom prosjektet Circulus samarbeider nærings- og FoU-aktører om gjenvinning og gjenbruk av betong, blant annet når flyplassen i Bodø skal flyttes. Betongklyngen, N3C, er et godt eksempel på et sterkt partnerskap mellom bedrifter og FoU-miljø. Klyngen har satsingsområder som karbonnøytral betong, gjenvinning og gjenbruk, og rehabilitering. Fylkeskommunen har støttet klyngen fra starten, og følger klyngens arbeid både som næringsutvikler, og knyttet til bruforvaltning på fylkesveiene. Bruer er sentral infrastruktur for regional nærings- og samfunnsutvikling og her har fylkeskommunen har store oppgaver med nesten 1000 bruer. Nordland er langt framme på området, og deltakelse i betongklyngen gir oss mulighet til å samarbeide med regionale partnere om utvikling og innovasjon knyttet til gjenvinning og rehabilitering. Blant annet ser vi på om vi kan få i gang et forskningsprosjekt for gjenbruk av betong i forbindelse med utskiftingen av Herøysundet bru.

Som fylkesråd for næring er jeg optimistisk. Nordland har alle forutsetninger for å ta en ledende rolle i den grønne omstillingen, også innenfor bygg og anlegg. Men om vi skal lykkes må vi jobbe sammen. Tida fram mot 2030 går fort, og vi har også en knapphetsfaktor når det kommer til hoder og hender i Nordland. Derfor er et bredt samarbeid om å nå målene så viktig. Da har vi alle muligheter for å både skape både grønne jobber og verdier, og et grønt Nordland.