Fastlegeordningen er grunnmuren i det felles helsevesenet vårt. Det er fastlegeordningen som gjør at vi får rask, trygg og forutsigbar hjelp når vi blir syke. Det er fastlegen som kjenner deg og din sykdomshistorie. Og det er til fastlegen vi tar med barna våre når det ikke lenger er nok med en kald klut på pannen og hostesaft. Ordningen er kanskje den viktigste helsereformen i nyere tid. Men nå er fastlegeordningen under sterkt press. Vi har lenge stått overfor en fastlegekrise, uten at helseminister Høie (H) har tatt nødvendige grep.

Det er særlig to utfordringer som utmerker seg med dagens ordning. For det første er det store rekrutteringsproblemer - unge mennesker, ofte under utdanning, velger bort fastlegeyrket. Når 1 av 3 fastleger er over 55 år, blir dette ekstra tydelig.

Den andre utfordringen er tidspresset fastlegene er under. De jobber i snitt 55, 6 timer i uken, med andre ord langt mer enn en normal arbeidsuke. De forventes å gjøre mer og dokumentere mer enn de gjorde tidligere. Vi har rett og slett vært vitne til en storstilt oppgaveoverføring til fastlegene, uten at vi har redusert antallet pasienter hver lege har ansvaret for.

Derfor vil Arbeiderpartiet lette på oppgavene i fastlegeordningen, og gi fastlegene flere hender på kontoret. Det kan være alt fra å gjøre det enklere å ansette annet helsepersonell, til å ta i bruk digitale verktøy som letter noe av pasienttrykket.

En annen løsning kan være å samarbeide med kommunene for å tilby leger som starter opp nye legesentre et etableringstilskudd i stedet for dagens etableringslån. På denne måten gjør man terskelen lavere for nyutdannede, unge leger som ønsker å kjøpe seg inn i en fastlegehjemmel.

Arbeiderpartiet vil redde fastlegeordningen. Derfor har vi over flere år bedt høyreregjeringen ta nødvendige grep. Dette er en varslet krise, men helseminister Høie har ikke lyttet. Vi har konkrete forslag, mens høyreregjeringen har måttet tvinges til å gjennomføre en evaluering av ordningen. Vi må ta grep nå - for fastlegeordningen rett og slett for viktig for fellesskapet til å la krisen fortsette.