Det har i det seneste igjen blitt sådd usikkerhet rundt gjennomføringen av Hålogalandsveien. OPS Hålogalandsveien E10/RV 83/RV85 vil utgjøre et stort samferdselsmessig løft for befolkning og næringsliv i denne store og viktige regionen. Veien vil gi betydelig effekt ved kortere reiseavstander og reisetider både for passasjertransporter og næringstransporter internt og til nasjonal flyplass og jernbane. Dette er spesielt viktig for den raskt voksende reiselivsnæringen og fiskeindustrien, som begge er utpekt på som hovednæringer etter oljealderen.

En utvikling av næringslivet i våre regioner kan bare skje gjennom betydelige samferdsels- og infrastrukturtiltak, herunder bygging av OPS Hålogalandsvegen. Veien har vært under planlegging altfor lenge allerede. Underveis har prosjektet blitt redusert flere ganger. En reduksjon av dette konkrete prosjektet vil kun føre til forsinkelser, usikkerhet, og økte kostnader.

Nord-Norge har i siste samferdselsbudsjett fått servert et historisk dårlig tilbud til landsdelens Europa- og riksveinett. Av totalbudsjettet avspises Nord-Norge med 5,6 prosent. Med en befolkning på cirka 9 prosent burde Nord-Norge fått betydelig mer. Usikkerheten som nå er sådd rundt E10 Hålogalandsveien befester følelsen av systematiske skjevfordeling av samferdselsmidler mellom landsdelene og mellom sentrum og periferi. Det vil være svært avgjørende at regjeringa sikrer framdriften for utbygginga av Hålogalandsveien.

Regionrådene forventer derfor at regjeringen prioriterer dette viktige vegprosjektet i statsbudsjettet slik at planlagte framdriftsplan for Nord-Norges største vegprosjekt ikke stopper opp.