Statsforvalteren i Nordland etterlyser hjelp til å kartlegge bestanden av elvemuslinger i fylket.

– For å hindre ødeleggende inngrep i elver med muslinger eller i miljøet omkring, er det avgjørende å vite hvor muslingene faktisk fins, opplyser statsforvalteren i pressemeldinga.

Siden 2019 har man lett aktivt etter arten i aktuelle utløpselver, og i dag finnes det mellom 70 og 80 kjente bestander av elvemusling i Nordland.

Dersom du har sett arten i en av elvene i Nordland, oppfordres du til å ta kontakt. Muslingene karakteriseres av mørke skjell, og er sjeldent større enn 17 centimeter.

Elvemuslinger lever på elvebunnen og kan bli mer enn 200 år gamle – men de starter livet som en parasitt på laksefisk.

Statsforvalteren opplyser om at for å bevare bestandene, er det viktig å unngå inngrep i leveområdene til muslingen, og hindre tilslamming og dårlig vannkvalitet.

Erfaringsmessig klarer muslingene seg bedre i Nordland enn i Europa forøvrig. Her har mange bestander blitt utryddet på grunn av dårlig vannkvalitet som følge av industriutslipp, kloakk og veiprosjekter.

Hver elvemusling kan filtrere opptil 50 liter vann i døgnet. Derfor har muslingene blitt brukt i sammenheng med miljøtiltak for å rense elver rundt om i landet.