– Det er ikke tvil om at det er mer nikkel i området. Spørsmålet er hvor mye, og ikke minst hvor hovedforekomsten er. Selv om vi mener hovedåren ligger veldig dypt der nede, så er det gjort flere funn helt oppe i dagen – blant annet er det funnet nikkel like ved E6 på Arnes.

Det forteller Isak Berntsen, daglig leder i i Kingsrose Norge. Til våren går selskapet i gang med undersøkelsene som forhåpentligvis vil avdekke det de tror kan være en svært stor forekomst av nikkel og til dels også kobber i Ballangen. Neste uke trommer selskapet sammen til folkemøte for å fortelle Ballangefolk hva de har vi vente.

– Vi tror jo at det er store verdier nede i bakken i et område som strekker seg fra Råna til Arnes, og kanskje enda lengre sørover. Jobben vår blir nå å finne det som vi mener er hovedåren, og å definere avgrensningen. Vi satser jo på å lykkes med dette, men vi har slettes ikke noen garanti, sier Berntsen.

Flere ting som peker i samme retning

I perioden fra 1988 til 2002 drev selskapet Nikkel og Olivin gruvedrift på nettopp nikkel i Ballangen. Driften ble lagt ned fordi den ikke lengre var drivverdig. Den gang da mente imidlertid mange at det var mye mer nikkel nede i fjellet, man visste bare ikke hvor.

At det er mer, er en oppfatning som Kingsrose deler, og der i gården har de også en formening om hvor de bør lete for å finne hovedåren.

– Forhåpentligvis er vi på riktig spor. De verktøyene vi har i dag er langt mer avansert enn det som var tilgjengelig for 20 år siden da Nikkel og Olivin ga opp, forteller Isak Berntsen.

Da Kingsrose i januar annonserte at de hadde overtatt prosjektet Råna fra Scandinavian Resource Holdings og Global Energy Metals Corporation skjedde det etter en nøye vurdering av potensialet for å finne nye og store forekomster av blant annet nikkel og kobber. Det er flere ting som peker i samme retning.

– Vi har vurderingene fra nettopp Scandinavian Resource Holdings, funnene som folk vi har hatt i felten i Ballangen i ett og et halvt år allerede, og helt nye analyser av tidligere prøvetakinger fra området. I disse prøvene har vi funnet noen klare indikasjoner, forteller Isak Berntsen.

Det er gamle boringer og steinprøver fra de aktuelle områdene i Ballangen som ligger lagret hos Norges Geologiske Undersøkelser, NGU, som Kingsrose har fått tilgang på og analysert. Der er det nå gjort funn.

Forklaringen på at det først i dag er funnet noe i steinprøver som har ligget i mange år kan ifølge Isak Berntsen være sammensatt.

– Det kan både være nye metoder og verktøy, og så kan det være så enkelt at den aktuelle prøven ikke har vært vurdert i det hele tatt. Det er store mengder som tas ut i forbindelse med kartlegginger, og det er rett og slett ikke alltid at alle meterne blir undersøkt like grundig.

Elektromagnetisk kartlegging

Men det er også gjort funn ute i terrenget de siste årene.

– Vi har som sagt hatt mannskaper i felt i Ballangen i løpet av det siste ett og et halvt året, og det er i den forbindelse gjort funn som underbygger det de gamle steinprøvene har fortalt oss. Med bakgrunn i dette har vi meldt inn behov for å bore 50 ulike hull i områder på Arnes og i Råna. Målet med boringene er at de både skal påvise den forekomsten av nikkel og kobber som vi leter etter, og også avgrense denne, altså fortelle oss hvor stor den er.

Før selve boringen tar til skal Kingsrose inn med et annet verktøy; elektromagnetisk kartlegging.

– Det er en metode som gir oss muligheten til å «se» ned til om lag 800 meters dybde. I tillegg får vi også informasjon om hva som kan være der langs en vertikal akse, altså sideveis. Dette gir oss muligheten til å sette borehullene på de plassene vi mener at de vil gi størst mulig nytte for oss.

Det er et tidkrevende arbeid som Kingsrose nå går i gang med.

I første omgang er det en tidshorisont knyttet til boringen på ett og et halvt år, frem til jul 2024. Men det stopper ikke der.

– Klarer vi å gjøre unna all kartleggingen og analysene i løpet av fem år vil det være eksepsjonelt raskt. Det tar som regel vesentlig lengre tid, forteller Isak Berntsen.

Folkemøte

Området ved Arnes og Råna er ikke det eneste stedet som Kingsrose ser på med interesse i Ballangen og områder nært Ballangen.

– Vi har et område i Sørfjorden ved Kjøpsvik som vi har rettigheter til og som vi nå tenker å kartlegge med overflate- og magnetsøk. Vi har nå også ervervet alle konsesjoner som selskapet EMX hadde sør for den tidligere gruven ved Bruvann på Arnesfjellet. Her kommer vi til å starte innledende undersøkelser, blant annet i området ved Børsvannet og Skogheim, sier Isak Berntsen.

Neste uke inviterer Kingsrose til et folkemøte i Ballangen. Der vil de kommende leteaktivitetene i Arnes og Råna være i fokus.

– Hensikten er å informere om våre funn så langt, hva vi planlegger å gjøre videre fremover, og om hvordan dette vil kunne påvirke alle som har tilknytning til de aktuelle områdene.

– Og så er vi jo selvfølgelig også interessert i å høre fra folk i Ballangen hva de tenker og mener om det vi nå starter opp med. Både tilbakemeldinger og innspill vil være viktig for oss. Og selvfølgelig også spørsmål. Vi er avhengig av god dialog med lokalsamfunnet, og det ønsker vi å legge til rette for, sier Isak Berntsen.

Interessen for Kingsroses leting etter Nikkel og Kobber i Ballangen er allerede stor. For ikke lenge siden lyste selskapet ut fire stillinger som skal assistere geologene til selskapet de kommende årene. Det blir ikke problemer med å få de besatt.

– Vi fikk rundt 40 søkere både fra hele landet og utlandet til de fire stillingene. Flere av søkerne kommer fra Ballangen, og vi kommer nok så langt som det er råd til å prioritere blant disse. Det er både enklere, og det handler jo også om å bygge kompetanse lokalt.

– Går alt som vi håper vil vi være med på å legge til rette for mange nye arbeidsplasser i Ballangen etter hvert, sier Isak Berntsen.