ARKTIS RÅD skulle etter planen møtes i Arkangelsk i mai. Det rådsmøtet blir det ikke noe av.

Etter sigende er det også pause i planlagte aktiviteter til Samisk Parlamentarisk Råd (SPR) og Samerådet; - nordisk-russiske politiske samarbeidsorganisasjoner. Hva driver disse etnonasjonale og næringspolitiske særinteressene egentlig med?

Jo, her på berget med å videreutvikle forslag til etnisk- og avstamningsrelaterte særrettigheter som politikere i Storting og regjering, så tildeler nevnte særinteresser, - i lovfestet form. Altså usaklig forskjellsbehandling og diskriminering over en lav sko. I tillegg til også å fremme det grenseoverskridende, etnopolitiske ett-folk samarbeide, som er noe ganske annet enn folk-til-folk samarbeide.

Sameorganisasjonenes arbeide med å sikre råderett over bruk og forvaltning av landområder i nord, ble i sin tid registrert med interesse og velvilje av sovjetlederne.

Den 6. mai 2004 – altså etter Sovjet Unionens fall - siterer avisen Ságat fra en tale som president Vladimir Putin holdt i Det russiske Parlamentet 22. april: «Nord er hjemlandet for urbefolkningen. Urbefolkning er en viktig del av vår russiske kultur. Det skal utarbeides mekanismer som kan gi mulighet til urbefolkningsgrupper å bevare sin tradisjonelle livsstil og identitet i de moderne markedsforhold».

Om Putin med nord mener land utover Russlands område i «samelandet» Sápmi, har jeg ingen klar formening om. Ei heller vet jeg hva talsperson for Parlamentet Aleksander Torshin, også i følge Ságat, hadde i tankene da han 13.04.2004 uttalte «I Parlamentet mener man at det blir nødvendig å etablere ett nytt organ som skal jobbe med urbefolkningsoppgaver». Kanskje tenkte han i samme baner som biskop Mitrtofan av Murmansk som formulerte seg slik i et intervju med en russisk ukeavis: Sør-Varanger er «vårt ortodokse land», som i 1826 ble gitt til Norge av «skruppeløse embetsmenn» (intervjuet gjengitt i The Barents Observer 23. januar 2020).

SAMERÅDET er et samarbeidsorgan for samiske- og reineierorganisasjoner i Finland, Norge, Sverige og Russland; - tre fra Norge, fire fra Sverige, en fra Finland og to organisasjoner fra Russland.

Nordisk Sameråd ble etablert i 1956. Gjennom 1960-tallet samarbeidet Samerådet med den europeiske minoritetsorganisasjonen FUEN. Mot slutten av 60-tallet orienterte de samepolitiske aktivistene seg mot urbefolkningsgrupper på kloden. På sin konferanse i 1971 bestemte Samerådet seg for å bli «urfolk». Da Russland kom med i samarbeidet i 1992, ble navnet endret til kun Samerådet.

Rådets overordnede målsetning er «å ivareta samenes interesser som ett folk, styrke samenes samhørighet over grensene og arbeide for at samene også i framtiden erkjennes som ett folk».

Virksomheten til Samerådet baseres på vedtak, uttalelser, deklarasjoner og politiske program fra Samekonferansen som avholdes hvert fjerde år. Her formuleres bindende mål og strategier for ett-folk arbeidet i det enkelte land og over landegrensene; - i form av målrettede bit-for-bit tiltak i de lange linjers samelandspolitikk, såkalte samepolitikk.

Som for eksempel i oppfølging av deklarasjonen fra konferansen i Honningsvåg 6.-9. oktober

2004; - selve veikartet for den vellykkede lobbyvirksomheten til Norske Samers Riksforbund (NSR) og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) overfor norske myndigheter: I 2005 kom Finnmarksloven og Konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og Regjeringsapparatet. Og i 2006 vedtok Stortinget å avskaffe glasnost på strekningen Hedmark-russegrensen (Offentlighetsloven §19), for så fra 2014 å igangsette perestroika; - restrukturering av politikk og samfunn på strekningen. (Les «Sametinget. Institusjonalisering av ny samepolitikk», Per Selle og Torvald Falch, 2018).

SAMISK PARLAMENTARISK RÅD (SPR) var opprinnelig et samarbeidsorgan mellom sametingene i Finland, Norge og Sverige. Fra 2003 er de to samiske organisasjonene fra russisk side, (Kolahalvøyas Sameforening og Sameforeningen i Murmansk-regionen) permanente deltakere i SPR-samarbeidet internt og eksternt.

SPRs arbeidsområde er «alle saker som etter rådets oppfatning berører eller kan berøre samene som ett folk. Rådet skal bidra til samordning av den politiske behandlingen av saker som berører eller kan berøre samer i flere stater eller samene som ett folk» (sametinget.no)

SPR er permanent deltaker i den Arktiske permanente parlamentarikerkomité. Organisasjonen har liggende inne en søknad om fullt medlemskap i Nordisk råd på linje med øyene Åland, Færøyane og Grønland som er medlemmer. Hvem er det SPR skal tale på vegne av i Nordisk Råd? Er det «samene som ett folk» på Nordkalotten og i Nord Vest Russland; - under flagget til nasjonen Sápmi?

SAMEPARLAMENTARIKERKONFERANSEN der «politikere fra sametingene og representanter for samiske organisasjoner i Russland deltar» (sametinget.no), er det også viktig å kjenne status og rollen til, for å forstå det tankegodset som ligger til grunn for den grenseoverskridende, etnopolitiske læresetningen om «ett-folk». Konferansene rundes av med en deklarasjon som er den forpliktende politiske plattformen til medlemsorganisasjonene i de fire landene.

Eksempel: Den 7. februar 2017 ble den femte sameparlamentarikerkonferansen avholdt i Trondheim. Da ble politisk plattform for «ett-folk» samarbeidet vedtatt; - https://static1.squarespace.com/static/5dfb35a66f00d54ab0729b75/t/5e1888dfb8e2825b817aefb9/1578666210767/Tra%CC%8Aante_deklarationen_svensk.pdf

I inneværende periode skal Stortinget ta stilling til et representantforslag om å endre formuleringen i Grunnlovens § 108 fra «den samiske folkegruppe» til å lyde «det samiske folket som urfolk».

Samerådet og Samisk Parlamentarisk Råd er tuftet på erkjennelsen av at samene som er bosatt i nasjonen Sápmi, er for ett folk å regne. Ser stortingsrepresentantene som stiller seg bak endringsforslaget, dét på samme måte?

I sin begrunnelse skriver forslagsstillerne: «De foreslåtte endringene vil ikke på noe punkt gi § 108 et annet rettslig innhold enn paragrafen hadde før endringene trer i kraft».??

Vil andre i Norge enn kretsene rundt det nordisk-russiske Samerådet og Samisk Parlamentarisk Råd være tjent med at «det samiske folket som urfolk» skrives inn i Norges Grunnlov? Det spørsmålet bør forslagsstillerne og de som tror på nasjonen Sápmi, nu tenke gjennom.

Da ILO-konvensjon 169 om urbefolkning (urfolk på politisk korrekt norsk, min bemerkn.) som lever i stammesamfunn var politisk tema i 1989/90, ble offentligheten forsikret om at en ratifikasjon ikke krever «bestemte endringer av norske interne regler før en norsk ratifikasjon kan finne sted.»

Så feil tok myndighetene for vel 30 år siden. Eller gjorde de det? I dag har vi i Norge i alle fall ca 20-talls lover og i tillegg ordninger som skiller på etnisitet og som gir Sametinget og «samiske interesser» politisk og økonomisk innflytelse og makt på bekostning av resten av samfunnet.

Med konsultasjonsordningen og fjorårets Nordområdemelding som politisk bakteppe og «det samiske folket som urfolk» skrevet inn i Norges Grunnlov, blir spørsmålet: Umyndiggjør myndighetene med dette seg selv, trekker seg ut og overlater Norges nordområder til sin egen skjebne, til vedtak i sametingene, i det russisk-nordiske Samerådet og Samisk Parlamentarisk Råd?

[email protected]