Langsiktig og ansvarlig forvaltning er grunnprinsippet i Senterpartiets miljøpolitikk. I vår forvaltertenkning har mennesket et ansvar for å ta vare på naturen og miljøet.Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Menneskets framtid er avhengig av at naturens produksjonsevne og mangfold opprettholdes. Senterpartiet mener vi må gå bort fra å sløse med strømmen til å utnytte denne fornybare naturressursen på en effektiv måte.

I følge Statnett og NVE vil vi i fremtiden ha et økt strømbehov på mellom 25 og 50 TWh I dag har Norge ifølge Christoffer Sahl i NHO et overskudd på 19 TWh. Og i tillegg har vi 14 TWh fra vindkraft på tur inn de neste årene. Altså vil Norge ha til sammen 33 TWh i overskudd. Forskere på NTNU har påpekt at ENØK-tiltak i gamle og nye bygg kan frigjøre inntil 40 TWh og vi har muligheten å øke kapasiteten på våre eksisterende vannkraftverk. Norge kan ved å endre støtteordninger hente ut hele framtidens kraftbehov uten å øke kraftproduksjonen.

Senterpartiet mener at dette er god løsning for å dekke fremtidige behov for ny grønn industri. På denne måten kan Norge bidra i arbeidet med klimautfordringen. En klar følge av dette er at landet vårt ikke er med på øke naturmangfoldskrisen ved å bygge ned norsk natur.

Vedum og Senterpartiet er opptatt av at klimatiltakene ikke skal ramme usosialt. Folk skal ikke miste jobben. Å spare strøm fører ikke til økte kostnader for folk flest uavhengig av hvor du bor. Ved å vri støtteordninger fra utbygging av f.eks vindkraft til ENØK - tiltak, har vi nok kraft til å gjennomføre det grønne skiftet.

Senterpartiet har en plan og vi tar innover oss ungdommens krav om handling!